Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

1. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini – rok za konkurisanje je 11. april 2019. godine

2. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2019. godini – rok za konkurisanje je 11. april 2019. godine

3. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini – rok za konkurisanje je 11. april 2019. godine

4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini – rok za konkurisanje je 11. april 2019. godine

5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini – – rok za konkurisanje je 11. april 2019. godine Continue reading

БЕСПОВРАТНA СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

14.03.2019.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:

 

1.      БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд
2.      PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд3.      ERSTE BANK А.Д. Нови Сад

4.      EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

5.      CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад

6.      ХАЛКБАНК, Београд
1.      RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд2.      UNICREDIT LEASING ДОО Београд

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 1.000.000.000,00 динара. Општи циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара (у даљем тексту: производне опреме) и извођење грађевинских радова , и то:

1) производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара;

4) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења одлуке о додели бесповратних средстава.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);

2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др;

3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл;

4) рефундацију средстава за већ набављену (авансирану, плаћену или испоручену) опрему;

5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;

6) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

 

      Корисници бесповратних средстава

    Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18) према финансијским извештајима за 2017. годину, као и

2) предузетници регистровани у АПР.

Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС”, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

 

       Услови учешћа у Програму

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

1) да су поднели једној од банака или лизинг компанија укључених у реализацију овог програма:

– попуњен захтев за доделу бесповратних средстава са потребном документацијом којом доказују услове из овог одељка;

– профактуру/предрачун/предуговор/понуду не старију од дана објављивања јавног позива;

– слику опреме са профактуре;

-за привредне субјекте који обављају производну/грађевинску делатност, а код АПР  имају регистровану шифру делатности различиту од производне/грађевинске, доставити слике погона, постојећих машина или механизације као и картице основних средстава за њих, три фактуре за испоручену робу или радове из претходног периода;

2) да су уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2017. године;

3) да нису разврстани као средње или велико правно лице у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2017. годину;

4) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

5) да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;

6) да су у већинском приватном власништву;

7) да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика или средња правна лица;

8) сврха и намена инвестирања у производну опрему су у складу са природом делатности субјекта;

9) да су привредна друштва, задруге и предузетници, према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на дан 30. децембра 2018. године имали најмање једног запосленог на неодређено време, односно да је предузетник као оснивач био обвезник доприноса по основу обављања самосталне делатности или по било којој другој основи;

10) да не обављају делатности у следећим секторима:

– примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, између осталог, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење (није искључена набавка опреме за обављање делатности  паковања, сортирања, прераде и замрзавања нпр. хладњаче или сушаре);

– извођење грађевинских радова од стране привредних субјеката који не поседују своју грађевинску оперативу потребну за извођење радова (производња грађевинских производа је дозвољена);

– саобраћај и транспорт;

– производња дуванских производа;

– било који облик трговинске, туристичке или угоститељске делатности, изузев пекара са индустријском производњом и продајом, и услуга кетеринга;

– штампање и умножавање аудио и видео записа, изузев штампарских услуга;

– услужне делатности (укључујући између осталог и консултантске, маркетиншке, рачуноводствене и услуге истраживања тржишта као и остале услуге информационе технологије, производње и емитовања дигиталног медијског садржаја, осим рециклаже);

– организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

– производња и продаја оружја и војне опреме;

– производња и промет нафте и нафтних деривата;

– производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;

– производња и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката у другим делатностима, ако не доприносе остваривању специфичних циљева Програма. Средства Програма се не могу користити за набавку опреме коју подносилац захтева за доделу бесповратних средстава производи, као ни у случају да је привредни субјект био корисник бесповратних средстава из ранијих година, а није испоштовао преузете обавезе.

11) да нису у тешкоћама према следећој дефиницији:

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није способан да сопственим средствима, средствима својих власника/акционара или поверилаца или средствима из других извора на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, краткорочно или средњорочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

– ако је одговорност за његове дугове ограничена, а изгубио је више од половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног капитала;

– ако најмање једно лице неограничено одговора за његове дугове, а у финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине капитала;

– ако испуњава услове за отварање стечајног поступка;

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан услов из става 1. ове тачке, ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни поступак;

Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка;

12) да у текућој фискалној години и у претходне две године (у 2017, 2018. и 2019. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23 милиона динара.

При провери кредитне способности привредног субјекта, пословне банке и лизинг компаније ће се водити критеријумима које користе у својим  редовним кредитним, односно операцијама у вези са финансијским лизингом. Привредни субјекти ће се уговорно обавезати да предметну опрему неће отуђити најмање 24 месеца по склапању уговора о додели бесповратних средстава, уговора о кредиту, односно уговора о финансијском лизингу.

Привредни субјекти могу отплатити средства кредита, односно финансијског лизинга превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, односно лизинг компанијом, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања уговора о кредиту, односно финансијском  лизингу, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

 

Финансијски оквир

Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме виши од 20.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности производне опреме не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка (један примерак је оригинал/оверена фотокопија а други примерак је фотокопија), у складу са Програмом, предају се приликом подношења захтева за кредит, односно финансијски лизинг, у једној од експозитура/филијала следећих пословних банака и лизинг компанија:

1.      БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд
2.      PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд3.      ERSTE BANK А.Д. Нови Сад

4.      EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд

5.      CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад

6.      ХАЛКБАНК, Београд
7.      RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд8.      UNICREDIT LEASING ДОО Београд

 У наведеним пословним банкама и лизинг компанијама се могу добити и све информације неопходне за учешће у Програму.

 Потребна документација:

  • попуњен пријавни образац – Образац број 1;
  • потписана изјава – Образац број 2;
  • профактура или предуговор (копија) издата после датума објављивања јавног позива;
  • слика опреме са профактуре/предрачуна/предуговора;
  • оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе да је подносилац захтева измирио доспеле обавезе јавних прихода, издата након датума објављивања јавног позив.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године. Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке или лизинг компаније.

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене на писарницу Министарства ће бити дисквалификоване.

 На интернет странама Министарства привреде: www.privreda.gov.rs, и Развојне агенције Србије: www.ras.gov.rs. може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години, Информација о начину спровођења Програма, и Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

За више информација идите на линк Министарства привреде

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme-3/

Continue reading

Aktuelni javni pozivi i konkursi + najava događaja

Poštovane/i,

obaveštavamo Vas o trenutno aktuelnim javnim pozivima i konkursima za privredu, i najavljujemo zanimljiv i koristan događaj:

 Konferencija “IZVORI FINANSIRANJA U 2019.” 

u organizaciji Best Brand Friendly održaće se 07. marta 2019. godine u Master centru u Novom Sadu.

Na Konferenciji će, osim korisnih informacija od domaćih i stranih donatora, biti predstavljeni i primeri dobre prakse, kao i konkretne metode kako se novčanim tokovima najefikasnije upravlja.

Više o ovom događaju možete pročitati na www.bbfevent.rs

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 10. Međunarodnom sajmu vina koji će se održati u periodu od 21.-24.02.2019. godine. u sklopu 41. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:

  1. Udruženja vinara iz AP Vojvodine koja u svom sastavu imaju najmanje 15 članica – vinarija upisanih u vinski registar.
  2. 2. Proizvođači tradicionalnih – prehrambenih proizvoda.

ROK ZA KONKURISANJE JE 11. februar 2019. godine. Continue reading

Od 1. januara 2019. godine, počinje primena novih šifrarnika u oblasti rada

Vlada Republike Srbije usvojila je 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 57/18), čiji sastavni deo su novi šifarnici: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.

Do usvajanja pomenute Odluke, čiji sastavni deo je i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine (Jedinstvena nomenklatura zanimanja – JNZ, „Službeni list SFRJ”, broj 31/90), koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i pojavu sasvim novih zanimanja. Osim toga, do sada postojeći Šifarnik zanimanja i stručne spreme koji je urađen na osnovu JNZ, predstavljao je spoj zanimanja i nekadašnjih stručnih sprema (sada: kvalifikacija), čije je razdvajanje je bilo neophodno, jer se radi o dva različita obeležja aktivnog stanovništva (zanimanje i kvalifikacija). Continue reading

Aktuelni javni pozivi i konkursi za privredu

Poštovane/i,

obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turziam objavio javne pozive za privredu. Rok za konkurisanje po svim javnim pozivima je 06. avgust 2018. godine.

 

–         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018

–         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini –http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1066-konkurs-tekuce-repromaterijal-2018

Continue reading

Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање за набавку репроматеријала у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, бр. 17/2018 и 29/2018 – ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно члану 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години од 8.5.2018. године, (у даљем тексту: Правилник), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ Continue reading

PREDUZETNICIMA PREDSTAVNјENA BESPOVRATNA SREDSTVA PODRŠKE

Opšte udruženje preduzetnika iz Kule u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-RPK ZBUO Sombor i Kancelarijom za Lokalni ekonomski razvoj opštine Kula 05.06.2018.godine održala je prezentaciju programa podrške preduzetnicima.
Dostupne programe Razvojne agencije Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije prezentovala je
šef kancelarije za preduzetništvo PKS, Slobodanka Džinović Kojić,
programe podrške Razvojne agencije Vojvodine Olivera Kovačević, direktor sektora promocija Razvojne agencije.
Program podrške Nacionalna služba za zapošljavanje prezentovao je Ivan Marić kordinator kancelarije nacionalne službe za zapošljavanje u Kuli.
Nakon uspešno održane prezentacije programa podrške, preduzetnici su iskoristili prisustvo Šefa kancelarije za preduzetništvo PKS
i interesovali se za položaj preduzetnika u novom komorskom sistemu.
Slobodanka Džinović Kojić je ovom prilikom obišla dvojicu uspešnih preduzetnika,
jednog iz Ruskog Krstura koji radi u oblasti drvno prerađivačke delatnosti, koji zapošljava preko 50 radnika
i preduzetnika iz Kule koji ima u tovu preko 1500 tovljenika.