Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Објављено среда, 14 август 2013 13:09

Централни регистар обавезног социјалног осигурања почео је са оперативним радом, а то подразумева да се Јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику подносе на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање преко портала Централног регистра, од августа 2013. године подносиће:
– послодавац, а изузетно, ако он није технички оспособљен, или тај посао жели да пренесе на неког другог, јединствену пријаву може подносити физичко или правно лице које поседује квалификовани електронски сертификат, а на основу овлашћења послодавца за подношење пријаве (на пример: књиговодствене агенције, уколико поседују квалификован електронски сертификат, које могу бити овлашћене и од више послодаваца).
– изузетно, уместо физичких лица која немају техничке могућности за достављање пријаве у електронском облику, јединствену пријаву на основу доказа које поднесе на увид, подносе:
1) на порталу, овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање, (РФПИО и НСЗ), који има квалификовани електронски сертификат;
2) путем модификоване апликације, овлашћени службеник Републичког фонда за здравствено осигурање, који има квалификовани сертификат.

Јединствена пријава подноси се у року од три радна дана од дана запослења, односно од дана закључења уговора о раду, односно другог уговора о обављању послова или од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања. Јединствена пријава садржи податке који су потребни за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, а који су утврђени прописима који уређују пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

Предуслови за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања су поседовање квалификованог електронског сертификата и овлашћења.

Квалификовани електронски сертификат служи за електронску идентификацију корисника (власника сертификата) и дигитално потписивање електронских докумената. Издавање квалификованих електронских сертификата није у надлежности Централног регистра, већ их на лични захтев, издаје једно од четири регистрована сертификациона тела у Републици Србији:

– Привредна комора РС – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
– Јавно предузеће Пошта РС – http://www.ca.posta.rs/
– Халком – http://www.halcom.rs/index.php?section=80
– МУП – http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/e-Usluge.h

Овлашћење у систему Централног регистра обавезног социјалног осигурања представља електронски уговор између законског заступника као даваоца овлашћења и овлашћеног лица, односно пуномоћника, којим се овлашћено лице (пуномоћник) овлашћује да у име и за рачун даваоца овлашћења, предузима одређене радње.
Прву регистрацију, обавља законски заступник корисника, чија овлашћења за заступање проверава Централни регистар, и додељује најмање једно генерално овлашћење – Администраторско овлашћење себи или неком другом лицу, чиме је поступак регистрације окончан.
Законски заступник може овластити друго лице на два следећа начина:
1. Електронским путем, преко портала Централног регистра, само уколико је у питању законски заступник обвезника плаћања доприноса , који је уписан у Агенцији за привредне регистре и уколико поседује квалификовани електронски сертификат;
2. У папирној форми, поштом, уколико је у питању законски заступник обвезника плаћања доприноса који није регистрован у АПР-у, већ у неком другом органу надлежном за регистрацију, због чега није могуће да Централни регистар аутоматски провери ту чињеницу електронским путем, као и у ситуацији када обвезник технички није оспособљен за тај посао или жели да тај посао пренесе на неко друго физичко или правно лице.
Када се регистрација врши на овај начин, потребно је поштом, на адресу Централног регистра, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1/други спрат/- соба 232 уз попуњен, потписан и заведен документ о додели овлашћења, приложити следеће доказе: решење о регистрацији надлежног органа-копију, копију личног идентификационог документа законског заступника- лична карта или неки други идентификациони документ и копију личног идентификационог документа за свако овлашћено лице -лична карта или неки други идентификациони документ,

Техничко упутство за приступ и коришћење Портала, у коме је детаљно појашњен поступак подношења пријаве/промене/одјаве, документ “Квалификовани сертификати, дигитални потпис и додела овлашћења” у коме је детаљно појашњено коришћење квалификованих електронских сертификата и додела овлашћења, као и образац овлашћења, могу се преузети са сајта Централног регистра, одељак еУпутства.

Обавештавају се корисници Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања да могу поставити питања, односно добити све потребне информације везане за подношење Јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику на Порталу Централног регистра, на следеће бројеве телефона:
– питања у вези пословних правила на бројеве телефона: 011/285-62-68; 285-62-49; 285-62-53; 285-62-63 и 285-62-90;
– за техничка питања на бројеве телефона: 011/311-03-65,
– на питања која произилазе из примене закона и подзаконских аката Централног регистра на бројеве телефона: 011/285-62-49; 285-62-53; 285-62-63 и 285-62-90 и
– после радног времена (од 16.30 – 19.30 часова) на број телефона: 064/802-79-61

Izvor