Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

M-obrazac

Objavljeno sreda, 14 avgust 2013 13:09

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja počeo je sa operativnim radom, a to podrazumeva da se Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje preko portala Centralnog registra, od avgusta 2013. godine podnosiće:
- poslodavac, a izuzetno, ako on nije tehnički osposobljen, ili taj posao želi da prenese na nekog drugog, jedinstvenu prijavu može podnositi fizičko ili pravno lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu ovlašćenja poslodavca za podnošenje prijave (na primer: knjigovodstvene agencije, ukoliko poseduju kvalifikovan elektronski sertifikat, koje mogu biti ovlašćene i od više poslodavaca).
- izuzetno, umesto fizičkih lica koja nemaju tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, jedinstvenu prijavu na osnovu dokaza koje podnese na uvid, podnose:
1) na portalu, ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, (RFPIO i NSZ), koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat;
2) putem modifikovane aplikacije, ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji ima kvalifikovani sertifikat.

Jedinstvena prijava podnosi se u roku od tri radna dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja. Jedinstvena prijava sadrži podatke koji su potrebni za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, a koji su utvrđeni propisima koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Preduslovi za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja su posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i ovlašćenja.

Kvalifikovani elektronski sertifikat služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih na lični zahtev, izdaje jedno od četiri registrovana sertifikaciona tela u Republici Srbiji:

- Privredna komora RS – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
- Javno preduzeće Pošta RS – http://www.ca.posta.rs/
- Halkom – http://www.halcom.rs/index.php?section=80
- MUP – http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/e-Usluge.h

Ovlašćenje u sistemu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja predstavlja elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice (punomoćnik) ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja, preduzima određene radnje.
Prvu registraciju, obavlja zakonski zastupnik korisnika, čija ovlašćenja za zastupanje proverava Centralni registar, i dodeljuje najmanje jedno generalno ovlašćenje – Administratorsko ovlašćenje sebi ili nekom drugom licu, čime je postupak registracije okončan.
Zakonski zastupnik može ovlastiti drugo lice na dva sledeća načina:
1. Elektronskim putem, preko portala Centralnog registra, samo ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa , koji je upisan u Agenciji za privredne registre i ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat;
2. U papirnoj formi, poštom, ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa koji nije registrovan u APR-u, već u nekom drugom organu nadležnom za registraciju, zbog čega nije moguće da Centralni registar automatski proveri tu činjenicu elektronskim putem, kao i u situaciji kada obveznik tehnički nije osposobljen za taj posao ili želi da taj posao prenese na neko drugo fizičko ili pravno lice.
Kada se registracija vrši na ovaj način, potrebno je poštom, na adresu Centralnog registra, Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br.1/drugi sprat/- soba 232 uz popunjen, potpisan i zaveden dokument o dodeli ovlašćenja, priložiti sledeće dokaze: rešenje o registraciji nadležnog organa-kopiju, kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika- lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument i kopiju ličnog identifikacionog dokumenta za svako ovlašćeno lice -lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument,

Tehničko uputstvo za pristup i korišćenje Portala, u kome je detaljno pojašnjen postupak podnošenja prijave/promene/odjave, dokument “Kvalifikovani sertifikati, digitalni potpis i dodela ovlašćenja” u kome je detaljno pojašnjeno korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i dodela ovlašćenja, kao i obrazac ovlašćenja, mogu se preuzeti sa sajta Centralnog registra, odeljak eUputstva.

Obaveštavaju se korisnici Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da mogu postaviti pitanja, odnosno dobiti sve potrebne informacije vezane za podnošenje Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra, na sledeće brojeve telefona:
- pitanja u vezi poslovnih pravila na brojeve telefona: 011/285-62-68; 285-62-49; 285-62-53; 285-62-63 i 285-62-90;
- za tehnička pitanja na brojeve telefona: 011/311-03-65,
- na pitanja koja proizilaze iz primene zakona i podzakonskih akata Centralnog registra na brojeve telefona: 011/285-62-49; 285-62-53; 285-62-63 i 285-62-90 i
- posle radnog vremena (od 16.30 – 19.30 časova) na broj telefona: 064/802-79-61

Izvor