Гаранције за предузетнике и правна лица

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Гарaнције
Рок за пријаву: Без рока

ОПИС ПРОГРАМА:

Фонд за развој издаје гаранције којима као гарант преузима на себе неопозиву обавезу да ће на захтев корисника гаранције платити утврђен износ кориснику гаранције, уколико се испуне услови наведени у гаранцији. Фонд издаје плативе гаранције за обезбеђење кредита код финансијских институција, покривене 100%.

Висина средстава: 
Минимални износ гаранције за правна лица не може бити мањи од 2.000.000,00 динара, а максимални годишњи износ укупно одобрених гаранција повезаним лицима не може бити већи од:
– 100.000.000,00 динара за мала привредна друштва,
– 200.000.000,00 динара за средња и
– 300.000.000,00 динара за велика привредна друштва.

Минимални износ гаранције за предузетнике не може бити мањи од 500.000,00 динара, а максимални износ не може бити већи од 5.000.000,00 динара.

Фонд не може по захтеву једног подносиоца одобравати и кредит и гаранцију, ако се и кредит и гаранција односе на исти правни посао.

Услови издавања гаранције
– За издате гаранције привредним субјектима Фонд ће наплаћивати провизију у висини од 1,8% годишње од износа гаранције за правна лица, односно 1,5% годишње за предузетнике. Уколико је гаранција издата као обезбеђење потраживања са валутном клаузулом за обрачун провизије примениће се валутна клаузула.
– Износ гаранције ће се смањивати сразмерно износу отплаћених обавеза од стране Налогодавца.
– у случају репрограма кредита/продужења отплате кредита/реструктурирања кредита одобреног од стране пословне банке, у складу са одлуком Управног одбора продужити важност гаранције/односно Фонд може издати адекватне нове гаранције.

Потребна документација:
– Захтев ‐ попуњен образац;
– Инвестициони програм у складу са Садржајем инвестиционог програма, не старији од 6 месеци;
– План и програм улагања у трајна обртна средства (ТОС), у складу са Садржајем програма за ТОС, не старији од 6 месеци – односи се само на правна лица.

Статусна документација за правна лица:
– Извод или Решење о упису привредног субјекта у надлежни Регистар привредних субјеката,
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја‐ПИБ,
– Акт о оснивању и/или Статут,
– Обавештење о разврставању привредног друштва,
– Потврда о регулисаним пореским обавезама, издата од стране Пореске управе, не старија од 30 дана,
– ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец,
– Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу.

Статусна документација за предузетнике:
– Извод или Решење о упису привредног субјекта у надлежни Регистар привредних субјеката,
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја‐ПИБ,
– Потврда о регулисаним пореским обавезама, издата од стране Пореске управе, не старија од 30 дана,
– ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец.

Финансијска документација за правна лица:
– Финансијски извештај за претходне две године – биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај (оверене копије). Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, неопходно је доставити интерни биланс стања и успеха, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева,
– Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих пословних група,
– Оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим (динарским и девизним) рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама и кредитима које користе,
– Картица купаца и добављача са обухваћеним прометом у претходној години, као и у текућој до подношења кредитног захтева,
– Сагласност и доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа.

Финансијска документација за предузетнике:
– У зависности од система вођења књиговодства предузетничке радње доставити:
биланс стања, биланс успеха и статистички анекс или биланс успеха и пореску пријаву или решења о паушалном опорезивању (за претходне две године),
– Оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим (динарским и девизним)
рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама и кредитима које користе,
– Сагласност и доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа.

Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи од изабраног инструмента обезбеђења.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН:

Право на коришћење средстава имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком.

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

www.fondzarazvoj.gov.rs

Izvor