INVESTICIONI KREDITI ZA PRAVNA LICA PO PROGRAMU FONDA ZA 2013. GODINU

Uslovi za korišćenje sredstava
Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Krediti se odobravaju za izgradnju/ dogradnju/ rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/ kupovinu poslovnog prostora, proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove ili polovne opreme, i to privrednim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća i privrednim subjektima koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.
Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:
– Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
– Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
– Proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata.
Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca odobravati i kredit i garanciju, ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao.
Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:
– Minimalni iznos kredita/garancije, za pravna lica, ne može biti manji od 2.000.000,00 dinara, a maksimalni godišnji iznos ukupno odobrenih kredita/garancija povezanim licima ne može biti veći od: 100.000.000,00 dinara za mala privredna društva, 200.000.000,00 dinara za srednja i 300.000.000,00 dinara za velika privredna društva;
– rok otplate do 6 godina, i periodom počeka (grace period) do 12 meseci,
– kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 4% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
– Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita, Fond za razvoj Republike Srbije
Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš tel: 018/4150-199, 4150-200, faks: 018/4555-500
Matični broj: 07904959, PIB: 100121213
e-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs
FOND ZA RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE
– U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima, koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit; korisnik kredita je obavezan da dostavi adekvatan dokaz o visini i periodu takvih ulaganja.
– tromesečna otplata kredita.
Napomena: U okviru zahteva za investicionim kreditom podnosilac zahteva može predvideti i nabavku trajnih obrtnih sredstava, koja može iznositi maksimalno 20% od visine traženog kredita.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
– garancija ili avalirane menice poslovne banke; ili
– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/ pristupanje dugu drugog privrednog subjekta); ili
– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika; ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima; u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane nepokretnosti, zavisno od vrste te nepokretnosti, visina odobrenog kredita može iznositi:
1. do 80% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
2. do 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
3. do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.);
4. do 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta. ili
– zaloga na proizvodnoj opremi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi:
1. do 50% tržišne vrednosti nove opreme
2. do 30% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine; ili
– zaloga na akcijama privrednog društva, koje se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi, u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda; ili
– zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja; i
– menica i menično ovlašćenje dužnika;
Fond za razvoj Republike Srbije
Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš tel: 018/4150-199, 4150-200, faks: 018/4555-500
Matični broj: 07904959, PIB: 100121213
e-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs
FOND ZA RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE
Fond za razvoj Republike Srbije
Slađana Backović, direktor
Fond za razvoj Republike Srbije
Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš tel: 018/4150-199, 4150-200, faks: 018/4555-500
Matični broj: 07904959, PIB: 100121213
e-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs

Dokument možete preuzeti ovde download