Јавни позив за CIP-EIP еко-иновације 2013.

Рок за пријаву: четвртак, 05. септембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА 2013 CIP ЕКО-ИНОВАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТИ УВОЂЕЊА И ШИРЕЊА ТРЖИШТА ЕКО-ИНОВАТИВНИХ ПРОИЗВОДА

Идентификатор позива: CIP-EIP-Eco-Innovation-2013

Еко-иновације укључују нове производне процесе, нове производе, нове услуге, нове методе управљања пословањем, чија ће употреба или примена спречити или значајно смањити ризик по околину, загађење, или било какав други негативан утицај употребе ресурса кроз цео животни циклус производа.

Позив је превасходно намењен малим и средњим предузећима које су развиле „зелени“ производ, процес или услугу, који су технички успешно демонстрирани, али због одређених ризика још увек нису продрли значајније на тржиште и због тога им је потребна подршка.

Најважније информације о позиву:
– позив је објављен 14. маја 2013. године
– рок за пријаву је 5. септембар 2013. године
– пројектни предлози се достављају електронским путем (EPSS)
– очекивани рок за евалуацију пројектних предлога: март 2014. године
– очекивани рок за потписивање уговора и почетак реализације пројеката: почетак маја 2014. године
– проценат суфинансирања од стране Европске Комисије: до 50% оправданих трошкова
– пројектне активности могу максимално да трају 36 месеци
– укупан буџет ~ 31.585 милиона евра

Више информација о позиву је доступно на: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/application-pack/index_en.htm

Ко може пријавити пројекат?
Позив је отворен за сва правна лица, из приватног и јавног сектора, која су регистрована на територији земаља чланица ЕУ, земаља чланицама ЕФТА-е (Норвешка, Исланд и Лихтенштајн), у земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима (Хрватска, Македонија, Турска, Албанија, Црна Гора, Србија) и Израелу.
Приоритет имају мала и средња предузећа.

CIP еко-иновације:
– представљају прву или широку примену еко-иновативних техника, производа, процеса или пракси
– имају јасан еколошки утицај
– имају дугорочну тржишу стратегију
– имају могућност понављања решења
– односе се на комерцијализацију и дугорочну профитабилност

Циљеви позива: 
– подстицање нових и интегрисаних приступа еко-иновацијама у областима као што су управљање заштитом животне средине и стварање еколошких производа, процеса и услуга,
– уклањање препрека за шире коришћење еко-иновација,
– креирање већег тржишта за еко-иновативне производе и услуге,
– повећање иновативних капацитета малих и средњих предузећа.

Приоритетне области и активности: 
Предност имају сектори који могу да пруже значајно побољшање у начину на који њихово пословање, производи или услуге утичу на животну средину.

1) Рециклажа
Унапређење процеса и метода сортирања отпадних материјала, грађевински отпад (шут), комерцијани и индустријски отпад, могућности примене и рециклирања отпада из електро опреме и електронских компоненти и возила на крају животног циклуса.
Иновативни производи настали коришћењем рециклираних материјала, новим методама рециклажних процеса, применом међународних производних и других стандарда, који задовољавају потребе напредног дизајна и пројектовања и потребе потрошача за високом квалитетом.
Пословне иновације у циљу повећања конкурентности индустрије рециклаже, као што су нове тржишне структуре за рециклиране производе, ланци набавке или усклађени процеси производње и рециклирања.

2) Грађевинарство
Производи у грађевинској индустрији и процеси са тим у вези, који омогућавају смањену потрошњу ресурса, задржавање/везивање угљеника и смањење отпада из производње. Ово покрива употребу материјала који погодују заштити животне средине, смањену употребу сировина и иновативне производне процесе, који у великој мери смањују утицај грађевинарства на животну средину.

3) Индустрија хране и пића (приоритетни сектори: месни и млечни производи, маслинарство)
Чистији и иновативнији производи, укључујући методе и материјале за паковање, процесе и услуге које теже већој ефикасности употребе ресурса. Потпунија употреба сировина у сектору производње хране, која повећава ефикасност употребе ресурса и продуктивност, смањује количине био-разградивог отпада и која подржава транзицију према ‘’органској’’ економији. Чистији и иновативнији производи, процеси и услуге који имају за циљ смањење отпада и емисије гасова и/или повећање рециклаже. Повећање ефикасности у потрошњи воде и повећана еко-ефикасност управљања водама. Обележавање производа или логистичке услуге које се односе на паковање, дистрибуцију и утицај на одлуке потрошача у циљу смањења негативног утицаја потрошње хране и пића на животну средину

4) Вoда 
Процеси, производи и технологије који штедe воду, посебно процеси без употребе воде,
третман вода и отпадних вода: решења која нуде већу ефиксност и смањење утицаја на животну средину, на пример смањење употребе хемијских средстава или поновно употребљавање ресурса (хранљивих састојака) из отпадних вода,
паметна дистрибуција у циљу уштеде воде, хемикалија, енергије и материјала: иновативни системи за мерење и подешавање дозирања хемикалија, нивое протока и пумпања, откривање цурења и репарација, и слично.

5) „Зеленије” пословање/паметна набавка
креирање и излазак иновативних производа на тржиште, усмерених на смањење негативног утицаја на животну средину и употребе ресурса. Пројекти треба да следе принципе Политике Интегрисане производње (Communication from the Commission “Integrated Product Policy”, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) и треба да буду у складу са документима из Акционог плана за одрживу потрошњу и  производњу и Политике одрживе Индустрије (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Пројекти се могу односити на примену Директиве о екодизајну. Перформансе нових производа у смислу заштите животне средине, могу се базирати на Европским еко-ознакама или на другим признатим и акредитованим шемама обележавања и сертификације производа.
Услуге које омогућавају боље усклађивање понуде и тражње еко-иновативних решења и које подржавају тржишну примену еко-иновација.
Супституција материјала који се користе у производњи са онима који имају мањи утицај на животну средину и код којих се подразумева ефикаснија употреба ресурса (нпр. биолошких, обновљивих и органиских), као и супституцију ретких и оскудних материјала и унапређење коришћења секундарних сировина.
Зелена производња и чистији иновативни и еколошки производни процеси, са високим степеном мултипликације. Активности се могу односити уједињавање индустријских процеса, нпр. коришћење нуспроизвода или отпада као сировине за  нову производњу.
Иновације у увођењу метода пре-фабрикације, поправке и сличних услуга са вишим степеном мултипликације.

Критеријуми за избор пројеката:
– релевантност пројекта: пројекат мора бити у складу са политикама и приоритетима ЕУ, мора имати значајан степен иновативности и позитивног утицаја на животну средину.
– квалитет пројекта: исправност и доследност пројекта са техничког аспекта и аспекта  управљања пројектом.
– ефекти на циљну групу: могућности поновног увођења на тржиште понуђеног решења (могућност коришћења у другим предузећима или у другим земљама), могућност стварања новог или проширења постојећег тржишта.
– буџет пројекта и трошкови.
– додатна вредност на европском нивоу, тј. значај учешћа ЕУ на реализацију пројекта или на укидање баријера за ширење тржишта.

Активности предложеног пројекта треба да буду у складу са циљевима објављеног позива. Индикатори којима се мери утицај и резултати пројекта треба да буду конкретни, мерљиви, доступни, реалистични и правовремени (SMART индикатори).

Пројекти који се финанисирају из других ЕУ програма:
– Пројекти који се односе на управљање и планирање употребе земљишта, управљање природним стаништима, на урбане политике и пројекте са јавном димензијом требају да се пријаве за LIFE+ или FP7 програм (Седми оквирни програм за истраживање и технолошки развој).
– Пројекти који се фокусирају на повећање коришћења обновљивих извора енергије и енергетску ефикасност требају да се пријаве за програм Интелигентна енергије Европе (IEE).
– Пројекти везани за истраживање и технолошки развој требају бити пријављени за FP7 програм.

 

Конкурсна документација

Конкурсна документација није објављена.

Izvor

– See more at: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-CIP-EIP-eko-inovacije-2013#sthash.nKVpXn4d.dpuf