Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2013. ГОДИНИ

Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години, (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство финансија и привреде (у даљем тексту: Министарство). Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 20.000.000,00 динара.
Општи циљ програма је да подстакне развој сектора малих и средњих предузећа – МСП, тако што ће побољшати делотворност владине политике и инструмената за развој сектора малих и средњих предузећа – МСП, који за циљ имају подстицање предузетништва код посебно осетљивих циљних група.

Програм се састоји из три специфична циља:

1. Промовисање позитивних ставова према предузетништву, укључујући развој вештина, знања и активног односа младих људи према свом окружењу као и подршка за реализацију пословне идеје кроз конкретне активности.
2. Промовисање женског предузетништва, укључујући развој вештина, знања и активног односа према свом окружењу, као и подршка за реализацију пословне идеје кроз конкретне активности.
3. Промовисање позитивних ставова заинтересованих лица и група према социјалном предузетништву укључујући развој вештина, знања и активног односа према свом окружењу, као и подршка за реализацију пословне идеје кроз конкретне активности.

Подциљеви у оквиру првог специфичног циља су:

– развијање свести о значају креативних, иновативних и предузетничких активности код младих на свим нивоима образовања;
– унапређење знања и вештина студената на високо школским институцијама у области развоја предузетништва;
– унапређење знања и вештина ученика у средњим школама у којима није уведено предузетништво као изборни предмет;
– упознавање ученика у основним школама са светом бизниса;
– унапређење знања и вештина наставника и професора у систему формалног образовања у области развоја предузетништва;
– размена знања и искуства између потенцијалних и постојећих младих предузетника;
– формирање већег броја омладинских предузећа кроз реализацију пословне идеје.

Подциљеви у оквиру другог специфичног циља су:

– унапређење знања и вештина код жена у области развоја предузетништва;
– развијањe свести код жена о предностима креативних, иновативних и предузетничких активности;
– формирање већег броја женских предузећа кроз реализацију пословне идеје;
– боље коришћење расположивих програма за подршку женском предузетништву;
– развијањe свести код жена запослених код послодаваца о предностима креативних, иновативних и предузетничких активности;
– размена знања и искуства између потенцијалних и постојећих жена предузетница.

Подциљеви у оквиру трећег специфичног циља су:

– унапређење знања и вештина осетљивих група (Рома/Ромкиње, особе са инвалидитетом, избегла, расељена лица, корисници социјалне помоћи и др.) у области развоја социјалног предузетништва;
– развијањe свести осетљивих група о предностима креативних, иновативних и предузетничких активности;
– задовољење потреба осетљивих група кроз удруживање у задруге и подршку унапређењу пословања постојећих социјалних задруга;
– ширење свести код предузећа о концепту друштвено одговорног пословања и инклузивних модела пословања.

Корисници бесповратних средстава – Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава, је удружење, регистровано у складу са чланом 2. став 1. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон) или удружење у оквиру привредних комора, у складу са Законом о привредним коморама („Службени гласник РС”, бр. 65/01, 36/09 и 99/11 – др. закон), (у даљем тексту: Главни партнер) чији су циљеви дефинисани у оснивачком акту и/или статуту у складу са циљевима из одељка 2. Програма.
Удружења морају да реализују пројекте у партнерству са непрофитним организацијама које испуњавају услове из Програма (тачка 4.1.3.). Максимални број партнера не сме да пређе пет, укључујући и Главног партнера.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава, као Главни партнер имају удружења:

1. која су регистрована као удружења у Регистру удружења, при Агенцији за привредне регистре, односно у складу са Законом о привредним коморама, најкасније до 31. децембра 2010. године;
2. која имају седиште у Републици Србији;
3. чији су циљеви дефинисани у оснивачком акту и/или статуту удружења, у складу са циљевима из одељка 2. Програма;
4. која се пријављују у партнерству са једном или више непрофитних организација које испуњавају услове, из тачке 4.1.3.;
5. која имају најмање две референце да су радили у областима наведеним у предлогу пројекта;
6. која имају обезбеђено финансирање своје организације током трајања пројекта и којим обезбеђују суфинансирање пројекта у минималном износу од 50% у складу са Уговором о партнерству;
7. над којима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
8. која су измирила обавезе по основу пореза и доприноса;
9. којима у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране рада;
10. која су у стању да докажу способност управљања пројектима за које се траже бесповратна средства.
Главни партнер може да поднесе само један предлог пројекта.

Организације које имају право да се појаве у својству партнера су правна лица која:
– имају седиште у Републици Србији;
– су регистрована најкасније до 31. децембра 2011. године;
– имају адекватне способности и искуство потребно за обављање пројектних активности, а за које је предвиђено њихово ангажовање предлогом пројекта за који се траже бесповратна средства.

Једна организација може бити партнер само на једном пројекту.

Финансијски оквир – Бесповратна средства се могу доделити само за пројекте чији је циљ некомерцијалан. Износ бесповратних средстава не сме да пређе 50 % укупних оправданих трошкова пројекта. Под оправданим трошковима активности подразумевају се трошкови који су наведени у пододељку 4.3. Разлику мора финансирати подносилац пријаве или партнер (један или више) из властитих извора, или из других извора који не потичу директно из буџета Републике Србије.
Износ бесповратних средстава који ће се доделити преко Програма мора остати унутар максималног ограничења:

1. за реализацију 1. специфичног циља – Пројекти за развој омладинског предузетништва максимални износ је 8.000.000,00 РСД;
2. за реализацију 2. специфичног циља – Пројекти за развој женског предузетништва максимални износ је 6.000.000,00 РСД;
3. за реализацију 3. специфичног циља – Пројекти за развој социјалног предузетништва максимални износ је 6.000.000,00 РСД.

Износ, одобрених бесповратних средстава по пројекту, не може бити мањи од 500.000,00 РСД нити већи од 3.000.000,00 РСД.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава – Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у складу са Програмом, предају се препорученом поштом у папирној форми и електронској форми, на CD у pdf формату, на адресу:

Министарство финансија и привреде
Сектор унапређење предузетништва и конкурентност
Булевар Краља Александра 15, 11 000 Београд
Република Србија

Рок за подношење пријава је 07. јун 2013. године.

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години “ – Не отварати, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

У прилогу је Уредба о утврђивању Програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години, у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у Јавном позиву и конкурсна документација неопходна за учешће у Програму.

Сва питања у вези са овим Јавним позивом можете послати на е-mail:dubravka.bucalovic@mfp.gov.rsaleksandra.vucetic@mfp.gov.rs или на тел: 011/2855-326, 2855-350.

Izvor