Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке женском предузетништву

Рок за пријаву: понедељак, 24. јун 2013.

У оквиру Програма подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратне финансијске помоћи у 2013. години, Национална агенција за регионални развој расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава

Програм подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратне финансијске помоћи у 2013. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

Општи циљ програма је развој женског предузетништва кроз усклађивање пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Бесповратна средства ће се одобравати за: 
– уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
– побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
– побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
– тестирање нових производа;
– израду и имплементацију специјализованог софтвера;
– нови дизајн производа и амбалаже;
– електронску презентацију предузећа и
– едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузетници чији је оснивач жена, а који кумулативно испуњавају следеће услове:
– да се баве производњом или пружањем услуга;
– да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
– да учешће жене у власништву износи преко 25% и да жена истовремено управља пословањем привредног друштва, односно да је жена оснивач предузетничке радње;
– да су основани најкасније у мају 2011. године;
– да успешно послују претходне две године;
– да су у децембру 2012. године запошљавали минимум 2 лица на неодређено време;
– да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
– да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенција и других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара, за  једну од наведених активности.

Национална агенција за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 75% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 6.900.000,00 динара.

Средства се додељују малим и средњим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11 и 91/12).

Рок за подношење пријава је 24. јун 2013. године.

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције за регионални развој, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама и агенцији која је посебним уговором ангажована у реализацији овог програма за Београдски регион.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 и 019/445-364.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији, односно агенцији која је уговором ангажована за реализацију програма:
– Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о.; Трг Ослобођења 1, Зајечар; тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.orgwww.raris.org;
– Регионални центар за друштвено економски развој – Банат д.о.о.; Чарнојевићева 1, Зрењанин; тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rswww.rcrbanat.rs;
– Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о.; Пана Ђукића 42, Лесковац; тел: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.orgwww.centarzarazvoj.org;
– Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о.; Цара Душана 49, Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.orgwww.kv-rda.org;
– Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о.; Обреновићева 38/1, Ниш; тел: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@rra-jug.rswww.rra-jug.rs;
– Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о.; Петра Ћеловића бб, Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rswww.rrazlatibor.co.rs;
– Регионална развојна агенција Бачка; Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rswww.rda-backa.rs;
– Регионална развојна агенција Срем, Главна бр. 172, Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rswww.rrasrem.rs;
– Регионална развојна агенција Санџака – SEDA, 7. јула бб, Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rswww.seda.org.rs;
– Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља – Kрагујевац – Краља Петра I 22, Kрагујевац; тел: 034/302-701; 302-702; e-mail: officekg@redasp.rs ; www.redasp.rs;
– Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“ – Омладински трг 1, Лајковац; тел: 014/34-33-196; e-mail: аrrokolajkovac@gmail.com;
– Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Београд, д.о.о., Топличин венац 11/4, Београд, тел: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rswww.mspbg.rs.

 Izvor