Краткорочни кредити

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Краткорочни кредити
Рок за пријаву: 31.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Краткорочни кредити се одобравају привредним субјектима – привредним друштвима и предузетницима, за повремена обртна средства за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде.

Услови кредитирања:
– Рок отплате од 3 до 12 месеци;
– Каматна стопа је 3% на годишњем нивоу уз примену валутне клаузуле;

Висина средстава:
Минимални износ кредита, за правна лица, не може бити мањи од 2.000.000,00 динара, а максимални годишњи износ укупно одобрених кредита повезаним лицима не може бити већи од:
– 100.000.000,00 динара за мала привредна друштва,
– 200.000.000,00 динара за средња и
– 300.000.000,00 динара за велика привредна друштва;
Минимални износ кредита, за предузетнике, не може бити мањи од 500.000,00 динара, а максимални износ не може бити већи од 5.000.000,00 динара.

Инструменти обезбеђења: 
– бланко сопствене менице са авалом пословне банке или
– гаранција пословне банке и
– бланко сопствене менице корисника кредита.

Потребна документација:
– Образложење (план коришћења средстава), које треба да садржи следеће податке: кратак историјат привредног друштва, техничка и кадровска опремљеност, број запослених, навести најважније купце и добављаче, резултате пословања у току претходне пословне године (укупан приход, нето добит, стање залиха сировина и готових производа, стање дугорочих и краткорочних обавеза), проблеми у пословању, основни правци даљег развоја привредног друштва, вредност потребних обртних средстава за остварење планираног обима производње или услуга.

Статусна документација:
– Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-ПИБ
– Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од стране Пореске управе, не старија од 30 дана
– ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец
– Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу.

Финансијска документација:
– За привредна друштва ‐ Финансијски извештаји за претходне две године – биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај (оверене копије). Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, неопходно је доставити интерни биланс стања и успеха, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева,
– За предузетнике ‐ у зависности од система вођења књиговодства предузетничке радње доставити: биланс стања, биланс успеха и статистички анекс или биланс успеха и пореску пријавили решења о паушалном опорезивању (за претходне две године)
– Оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим (динарским и девизним) рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама и кредитима које имају код банака,
– Картица купаца и добављача са обухваћеним прометом у претходној години, као и у текућој до подношења кредитног захтева,
– Сагласност и доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа.

За правна лица потребно је доставити још и:
– Акт о оснивању и/или Статут,
– Обавештење о разврставању привредног друштва,
– Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих пословних група.

Документација за обезбеђење кредита:
Банкарска гаранција или авалиране менице
– Писмо о намерама издавања гаранције, односно авалирања меница од стране пословне банке,
– Картон депонованих потписа Банке код НБС‐а,
– Уколико печат није на депо картону код НБС‐а, потребно је доставити доказ да је предметни печат у употреби у Банци.

Пријем захтева ће се вршити почев од 01.03.2013.године, све док се не потроше средства за ову намену.

 

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

www.fondzarazvoj.gov.rs

Izvor