Краткорочни кредити

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Краткорочни кредити
Рок за пријаву: 31.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Краткорочни кредити се одобравају привредним субјектима – привредним друштвима и предузетницима, за повремена обртна средства за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде.

Услови кредитирања:
– Рок отплате од 3 до 12 месеци;
– Каматна стопа је 3% на годишњем нивоу уз примену валутне клаузуле;

Висина средстава:
Минимални износ кредита, за правна лица, не може бити мањи од 2.000.000,00 динара, а максимални годишњи износ укупно одобрених кредита повезаним лицима не може бити већи од:
– 100.000.000,00 динара за мала привредна друштва,
– 200.000.000,00 динара за средња и
– 300.000.000,00 динара за велика привредна друштва;
Минимални износ кредита, за предузетнике, не може бити мањи од 500.000,00 динара, а максимални износ не може бити већи од 5.000.000,00 динара.

Инструменти обезбеђења: 
– бланко сопствене менице са авалом пословне банке или
– гаранција пословне банке и
– бланко сопствене менице корисника кредита.

Потребна документација:
– Образложење (план коришћења средстава), које треба да садржи следеће податке: кратак историјат привредног друштва, техничка и кадровска опремљеност, број запослених, навести најважније купце и добављаче, резултате пословања у току претходне пословне године (укупан приход, нето добит, стање залиха сировина и готових производа, стање дугорочих и краткорочних обавеза), проблеми у пословању, основни правци даљег развоја привредног друштва, вредност потребних обртних средстава за остварење планираног обима производње или услуга.

Статусна документација:
– Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-ПИБ
– Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од стране Пореске управе, не старија од 30 дана
– ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец
– Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу.

Финансијска документација:
– За привредна друштва ‐ Финансијски извештаји за претходне две године – биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај (оверене копије). Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, неопходно је доставити интерни биланс стања и успеха, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева,
– За предузетнике ‐ у зависности од система вођења књиговодства предузетничке радње доставити: биланс стања, биланс успеха и статистички анекс или биланс успеха и пореску пријавили решења о паушалном опорезивању (за претходне две године)
– Оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим (динарским и девизним) рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама и кредитима које имају код банака,
– Картица купаца и добављача са обухваћеним прометом у претходној години, као и у текућој до подношења кредитног захтева,
– Сагласност и доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа.

За правна лица потребно је доставити још и:
– Акт о оснивању и/или Статут,
– Обавештење о разврставању привредног друштва,
– Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих пословних група.

Документација за обезбеђење кредита:
Банкарска гаранција или авалиране менице
– Писмо о намерама издавања гаранције, односно авалирања меница од стране пословне банке,
– Картон депонованих потписа Банке код НБС‐а,
– Уколико печат није на депо картону код НБС‐а, потребно је доставити доказ да је предметни печат у употреби у Банци.

Пријем захтева ће се вршити почев од 01.03.2013.године, све док се не потроше средства за ову намену.

 

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

www.fondzarazvoj.gov.rs

Izvor

Podelite!
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Show Buttons
Hide Buttons