Кредити за трајна обртна средства

Рок за пријаву: 31.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Висина средстава:
Минимални износ кредита за правна лица, не може бити мањи од 2.000.000,00 динара, а максимални годишњи износ укупно одобрених кредита повезаним лицима не може бити већи од:
– 100.000.000,00 динара за мала привредна друштва,
– 200.000.000,00 динара за средња и
– 300.000.000,00 динара за велика привредна друштва.

Услови кредитирања:
Рок отплате кредита: рок отплате је до 2 године и период почека до 12 месеци,
Каматна стопа: 2,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 4% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле,
Отплата кредита: тромесечна отплата кредита

Валутна клаузула подразумева утврђивање дуга у еврима на дан пуштања кредита у течај и прерачунавање дуга у динарску противвредност по средњем курсу на дан доспећа, који не може бити мањи од номиналног износа пуштеног кредита.

У предрачунску вредност улагања прихватају се само нова улагања. Под новим улагањима сматрају се и она улагања која су реализована до шест месеци пре датума подношења захтева за кредит- корисник кредита је обавезан да достави адекватан доказ о висини и периоду таквих улагања.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
– гаранција или авалиране менице пословне банке; или
– меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/ приступање дугу другог привредног субјекта); или
– меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника; или
– хипотека првог реда на непокретностима; у односу на тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може износити:
1. до 80% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће);
2. до 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
3. до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.);
4. до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта или
– залога на производној опреми у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме, односно до 30% тржишне вредности опреме старије од две године; или
– залога на акцијама привредног друштва, којe се континуирано котирају на Београдској берзи, у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 40% тржишне вредности, с тим да номинална вредност акција које се залажу мора бити једнака или већа од износа потраживања Фонда; или
– залога на обвезницама старе девизне штедње у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 90% тржишне вредности обвезница у
моменту залагања и
– меница и менично овлашћење дужника;

Ограничења:
Средства по овом програму се не могу користити за:
– организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности,
– за производњу и промет било којим производом, или активностима које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним,
– производњу и промет нафте и нафтних деривата.

Фонд не може по захтеву једног подносиоца одобравати и кредит и гаранцију, ако се и кредит и гаранција односе на исти правни посао.

Потребна документација:
– Захтев ‐ попуњен образац,
– План и програм улагања у ТОС (трајна обртна средства), у складу са Садржајем програма за ТОС, не старији од 6 месеци, са Одлуком надлежног органа о усвајању програма улагања у ТОС

Статусна документација:
– Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре,
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја – ПИБ,
– Статут или акт о оснивању,
– Обавештење о разврставању привредног друштва,
– ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец,
– Потврда о регулисаним пореским обавезама, издата од стране Пореске управе, не старија од 30 дана,
– Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу.

Финансијска документација:
– Финансијски извештај за претходне две године – биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај (оверене копије). Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, неопходно је доставити интерни биланс стања и успеха, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева,
– Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих пословних група,
– Оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим (динарским и девизним)
рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама и кредитима које користе,
– Картица купаца и добављача са обухваћеним прометом у претходној години, као и у текућој до подношења кредитног захтева,
– Сагласност и доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа.

Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи од изабраног инструмента обезбеђења.

Пријем захтева ће се вршити почев од 01.03.2013.године, све док се не потроше средства за ову намену.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН:

Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком. Средства су намењена привредним субјектима који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа и привредним субјектима који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

www.fondzarazvoj.gov.rs

Izvor