Кредитирање старих уметничких заната

Рок за пријаву: 31.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Кредити се одобравају за изградњу/ доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацију пословног простора/ производних и индустријских објеката, куповину нове или половне опреме/алата од привредног субјекта, или за набавку трајних обртних средстава.

Висина средстава: од 500.000,00 динара до 2.000.000,00 динара,

Услови кредитирање
Рок отплате кредита:
– до 5 година, у оквиру којег је период почека (grace period) од 12 месеци ‐ за инвестициона улагања
– 2 године уз 12 месеци почека (grace period) ‐ за финансирање трајних обртних средстава
Каматна стопа: 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле
Отплата кредита: тромесечна отплата кредита

Напомена: У оквиру захтева за инвестиционим кредитом подносилац захтева може предвидети и набавку трајних обртних средстава, која може износити максимално 20% од висине траженог кредита.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
– хипотека првог реда на непокретностима; у односу на тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може износити:
1) до 80% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће);
2) до 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
3) до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.);
4) до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта; или
– залога на производној опреми у односу на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити до 50% тржишне вредности нове опреме, односно до 30% тржишне вредности опреме старије од две године; или
– меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта); или
– личне менице потписане од стране кредитно способнoг жиранта (у сталном радном односу), и административна забрана потписана и печатирана од старне жиранта и овлашћеног лица послодавца жиранта, за кредите од 500.000,00 динара; и
– меница и менично овлашћење дужника.

Реализација средстава:
Одобрена средства се за финансирање грађевинских радова уплаћују подносиоцу захтева на основу достављених ситуација.
Уколико се кредитом финансира набавка опреме/алата куповина пословног простора или трајних обртних средстава, средства се уплаћују на рачун подносиоца захтева.
За изградњу/доградњу/реконструкцију/санацију/адаптацију објекта потребно је доставити грађевинску дозволу / решење којим се одобрава извођење планираних радова, пре закључења Уговора о кредиту.

Испоручилац опреме/ продавац пословног простора не може бити повезано лице са подносиоцем захтева за кредит нити са оснивачем и директором привредног субјекта, у смислу чланова породице (његов потомак, брачни друг, родитељ, брат/сестра и сл.).

Потребна документација:
– Захтев ‐ попуњен образац,
– Инвестициони програм у складу са Садржајем инвестиционог програма, не старији од 6 месеци, са Одлуком надлежног органа о усвајању инвестиционог програма, уколико се подноси захтев за инвестициони кредит, или
– План и програм улагања у ТОС (трајна обртна средства), у складу са Садржајем програма за ТОС, не старији од 6 месеци, са Одлуком надлежног органа о усвајању програма улагања у ТОС, уколико се подноси захтев за кредит за ТОС.

Статусна документација:
– Извод или Решење о упису привредног субјекта у надлежни Регистар привредних субјеката,
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја‐ПИБ,
– Потврда о регулисаним пореским обавезама, издата од стране Пореске управе, не старија од 30 дана,
– ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец,
– Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу.

Финансијска документација:
– Финансијски извештај за претходне две године – биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај (оверене копије). У зависности од система вођења књиговодства предузетничке радње доставити биланс стања, биланс успеха и статистички анекс или биланс успеха и пореску пријаву или решења о паушалном опорезивању ( за претходне две године). Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, неопходно је доставити интерни биланс стања и успеха, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева,
– Оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим (динарским и девизним) рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама, и кредитима које има код банака,
– Сагласност и доказ о уплати за коришћење услуга Kредитног бироа.

За правна лица потребно је доставити још и:
– Акт о оснивању и/или Статут,
– Обавештење о разврставању привредног друштва,
– Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих пословних група.

Документација за планирана улагања:

За грађевинске радове:
– Грађевинска дозвола и/или Решење којим се одобрава извођење грађевинских радова и/или Локацијска дозвола,
– предмер и предрачун радова/идејни пројекат потписан од стране овлашћеног лица (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача радова, доказ да је објекат/локација у власништву подносиоца захтева за кредит (за локацију на којој ће се градити објекат може се доставити Уговор о дугорочном закупу уписан у надлежни регистар непокретности. Уколико је непокретност у закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета и да је у Уговору о закупу дата сагласност за изградњу објекта и регулисани међусобни односи између уговорних страна).

За куповину пословног простора/производних и индустријских објеката:
– доказ о власништву објекта не старији од 30 дана,
– предуговор о купопродаји непокретности оверен од стране надлежног суда.

За куповину опреме:
– понуде / профактуре не старије од 30 дана, на којој мора бити назначен тачан назив опреме, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде и рок испоруке опреме. Профактура мора да садржи назив добављача, адресу, матични број, ПИБ, бр.текућег рачуна,
– Код куповине половне опреме обавезно се прилаже процена тржишне вредности опреме урађена од стране судског вештака са списка вештака чије су процене прихватљиве за Фонд (списак судских вештака објављен је на сајту Фонда), у складу са садржајем процене тржишне вредности опреме,
– доказ о основу коришћења пословног простора, у коме је планирано обављање делатности, односно смештај опреме која се купује средствима кредита.

Напомена: Испоручилац половне опреме не може бити повезано лице са оснивачем и директором привредног субјекта, у смислу чланова уже породице (његов потомак, брачни друг, родитељ, брат/сестра). Опрема која је наведена у профактури и програму, као и добављач не може се мењати након подношења захтева. Испоручилац опреме (добављач) може бити само привредни субјект, не и физичко лице.

Ограничења: 
Средства по овом Програму се не могу користити за:
– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
– Производњу и промет нафте и нафтних деривата.

Пријем захтева ће се вршити почев од 01.03.2013.године, све док се не потроше средства за ову намену.

 

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН:

Привредним субјектима регистрованим у Републици Србији, који у претходне две године нису пословали са губитком и за које је надлежно министартсво издало посебан цертификат.

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

www.fondzarazvoj.gov.rs

Izvor