Кредитна подршка за почетнике

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Кредити
Рок за пријаву: 31.12.2013
ОПИС ПРОГРАМА:

Кредити се одобравају за изградњу/ доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацијu/ куповину/ пословног простора, производних и индустријских објеката који су у власништву или их стиче у власништво подносилац захтева за кредит или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.

Услови за конкурисање:
– Подносилац захтева за кредит може бити само лице које никада раније није било власник привредног друштва, односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, односно на приходе од самосталне делатности,
– Подносилац захтева за кредит може бити само лице против кога се не води истражни и/или кривични поступак и које није било правоснажно осуђивано за кривична дела, до 55 година старости,
– Лица која су у трeнутку подношења захтева за добијање кредита запослена у јавним предузећима и државним институцијама не могу бити корисници ових средстава.

Ограничења: 
Средства по овом Програму се не могу користити за:
– Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
– Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим
прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
– Производњу и промет нафте и нафтних деривата.

Висина средстава: од 500.000,00 до 4.000.000,00 динара за правна лица, а у износу од 500.000,00 до 1.500.000,00 за предузетнике.

Услови кредитирања:
Рок отплате кредита: до 5 година, у оквиру којег је период почека (grace period) од 12 месеци
Каматна стопа: 2% на годишњем нивоу уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке, док је у свим другим случајевима 3,5%, уз примену валутне клаузуле
Отплата кредита: тромесечна отплата кредита

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
– бланко сопствене менице корисника кредита, са клаузулом ”без протеста” и меничним овлашћењем и
– гаранција пословне банке или
– хипотека првог реда на непокретностима, и то:
1) на објектима и грађевинском земљишту, чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату или
2) на пољопривредном и шумском земљишту, чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату до максималног износа кредита од 500.000,00 динара или
‐ уговорно јемство (или приступање дугу) привредног субјекта или физичког лица, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга, за кредите у износу до  2.500.000,00 за правно лице, односно у износу до 1.500.000,00 за предузетнике. Уколико је корисник кредита правно лице, јемац може бити само правно лице, а уколико је корисник кредита предузетник, јемац може бити предузетник или правно лице или физичко лице (за кредите у износу до 500.000,00).

Реализација средстава:
– Одобрена средства се, на основу Уговора о асигнацији, уплаћују директно на рачун испоручиоца опреме, продавца пословног простора, односно извођача грађевинских радова.
– За изградњу/доградњу/реконструкцију/санацију/адаптацију објекта потребно је доставити грађевинску дозволу / решење којим се одобрава извођење планираних радова, пре закључења Уговора о кредиту.
– Подносилац захтева може предвидети набавку трајних обртних средстава. У структури одобреног кредита учешће трајних обртних средстава може бити до 20%, а који износ се уплаћује директно на рачун подносиоца захтева кредита.

Потребна документација:
– Захтев – попуњен образац
– Пословни план – попуњен образац

Статусна документација:
– Решење о упису привредног субјекта у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре,
– Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-ПИБ (уколико исти није назначен у решењу АПР-а),
– ОП образац,
– Акт о оснивању и/или статут (само за правна лица),
– Фотокопија личне карте свих оснивача.

Потврде:
– Потврда МУП‐а да оснивачи и директори привредног субјекта нису правоснажно осуђивани за кривична дела,
– Потврда надлежног суда да се против оснивача и директора привредног субјекта не води кривични или истражни поступак.

Изјаве подносиоца захтева на приложеном обрасцу:
– Да није био власник привредног друштва, односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, односно пореза на приходе од самосталне делатности,
– Да у тренутку подношења захтева за добијање кредита није запослено у јавним предузећима и државним институцијама,
– Изјава директора друштва о учешћу у капиталу другог привредног субјекта или органима управљања или вршења функције заступника у другом привредном субјекту.

Документација за планирана улагања:

За грађевинске радове:
1. предмер и предрачун радова/идејни пројекат потписан од стране овлашћеног лица (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача радова,
2. доказ да је објекат/локација у власништву подносиоца захтева за кредит (за локацију на којој ће се градити објекат може се доставити Уговор о дугорочном закупу уписан у надлежни регистар непокретности. Уколико је непокретност у закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета и да је у Уговору о закупу дата сагласност за изградњу објекта и регулисани међусобни односи између уговорних страна). Решење/ грађевинску дозволу којим се одобрава извођење планираних радова је потребно доставити, пре закључења Уговора о кредиту.

За куповину пословног простора/производних и индустријских објеката:
1. доказ о власништву објекта не старији од 30 дана,
2. предуговор о купопродаји непокретности оверен од стране надлежног суда.
– за куповину опреме:
1) понуде / профактуре не старије од 30 дана, које издаје произвођач или овлашћени дистрибутер предметне опреме, на којој мора бити назначен тачан назив опреме, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде и рок испоруке опреме. Профактура мора да садржи назив добављача, адресу, матични број, ПИБ, бр.текућег рачуна. Уз профактуру обавезно се прилаже проспект/каталог са фотографијама опреме. Уколико је продавац опреме ослобођен плаћања ПДВ‐а, мора
бити приложена потврда од стране Пореске управе.
2) доказ да је добављач опреме овлашћени дистрибутер или произвођач опреме,
3) доказ о основу коришћења пословног простора, у коме је планирано обављање делатности, односно смештај опреме која се купује средствима кредита.

Напомена: Испоручилац опреме/ продавац пословног простора/ производних и индустријских објеката, не може бити повезано лице са подносиоцем захтева за кредит, нити повезано лице са са оснивачем и директором привредног субјекта, у смислу чланова породице (његов потомак, брачни друг, родитељ, брат/сестра, и сл.). Опрема која је наведена у профактури и програму, као и добављач не може се мењати након подношења захтева. Уколико је цена опреме из достављене профактуре већа од износа одобреног кредита, корисник кредита је у обавези да пре пуштања средстава кредита достави доказ да је на рачун испоручиоца опреме уплатио износ разлике у цени.

Пријем захтева ће се вршити почев од 01.03.2013.године, све док се не потроше средства за ову намену.

 

 

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН:

Привредним субјектима на подручју Републике Србије, регистровани у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2012. године и касније.

КОНТАКТ:

Фонд за развој Републике Србије
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

www.fondzarazvoj.gov.rs

Izvor