Позив за регистрацију консултантских кућа у Републици Србији

Рок за пријаву: среда, 31. децембар 2014.

Иницијатива ЕУ пројекта „Унапређење конкурентности и иновативности МСПП“ (ИЦИП), Министарства финансија и привреде, Националне агенције за регионални развој, Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Европске банке за обнову и развој

Позив је отворен за све консултантске куће које желе да се региструју у Националној агенцији за регионални развој као квалификовани пружаоци пословних услуга за релевантне програме подршке малим и средњим предузећима који се финансирају из буџета Републике Србије, а које спроводе, између осталих, Министарство финансија и привреде, Национална агенција за регионални развој и Агенција за страна улагања и промоцију извоза почевши од 2013. године.

Ко може да се пријави?
Све консултантске куће које пружају услуге подршке малим и средњим предузећима, а које желе да се јаве као реализатори активности у оквиру програма подршке малим и средњим предузећима и предузетницима које спроводе горе поменуте институције и који задовољавају одређене услове:
• да су регистроване у Агенцији за привредне регистре;
• да послују у једној или више области консултантске делатности;
• да су солвентне и остварују најмање два милиона динара прихода годишње од пружања консултантских услуга;
• да поседују најмање три препоруке клијената са којима су радили у претходне две године;
• да имају најмање једног стално запосленог који поседује релевантни сертификат за пружање консултантских услуга, као што је сертификат Националне агенције за регионални развој, ЦМЦ или други међународно признати сертификат;
• у случају специфичног секторског фокуса, односно када пружају услуге намењене специфичном сектору, да поседују још најмање три додатне препоруке клијената за тај одређени сектор.

Под термином „консултантска кућа“ подразумева се привредно друштво или предузетник који се професионално бави пружањем пословних услуга.

Потребна документација:
Све консултантске куће које желе да се пријаве за регистрацију треба да доставе следећа документа:
• Писмо пријаве
• Извод из регистра Агенције за привредне регистре;
• Кратку историју компаније и биографије запослених консултаната који су сарађивали са малим и средњим предузећима и предузетницима;
• Последње доступне финансијске податке и то:
a) Привредна друштва и предузетници који воде двојно књиговодство последњи доступан годишњи финансијски извештај и то: биланс стања, биланс успеха и статистички анекс, оверени од стране одговорног лица запосленог у привредном субјекту овлашћеног за израду финансијског извештаја или књиговође и законског заступника правног лица;
б) Предузетници који воде просто књиговодство Образац БУ, Образац ПБ – 2 и образац ППДГ – 1, оверени од стране одговорног лица запосленог у привредном субјекту овлашћеног за израду финансијског извештаја или књиговође и законског заступника правног лица;
• Релевантни сертификати и квалификације који могу да послуже као доказ  компетентности за пружање стручне помоћи малим и средњим предузећима и предузетницима;
• Доказ о чланству у професионалним организацијама и удружењима у случају да је консултантска кућа чланица такве организације/удружења;
• Најмање три препоруке клијената (малих или средњих предузећа) за протекле две године;
• У случају да компанија жели да се региструје и као реализатор активности у специфичним областима или секторима, још најмање три додатне препоруке клијената у којима је јасно наведено ово искуство и биографије консултаната који су били ангажовани на овим пословима;
• Списак запослених консултаната, укључујући и консултанта/е који поседују сертификат Националне агенције за регионални развој, ЦМЦ или други међународно признати сертификат (фотокопија истог);
• Списак консултаната/експерата које компанија ангажује по потреби, на уговор, са детаљима на којим пословима су били ангажовани;
• Промотивна литература и ценовник услуга

О пријавама ће одлучивати панел комисија коју ће чинити представници Министарства финансија и привреде, Националне агенције за регионални развој, Агенције за страна улагања и промоцију извоза, Европскe банкe за обнову и развој (ЕБРД) и ЕУ пројекта „Унапређење конкурентности и иновативности МСП“, а која ће се састајати једном месечно.

У случају потребе, биће организоване посете пријављеним компанијама како би се прикупилe додатне информације и проценили капацитети и ресурси за пружање консултантских услуга малим и средњим предузећима.
Консултантска кућа, чију пријаву панел комисија одобри, биће регистрована на период од две године, након чега ће морати да обнови своју регистрацију подношењем документације којим се доказује да и даље пружа услуге малим и средњим предузећима.

Пријаву и сву пратећу документацију потребно је доставити електронском поштом на ICIP@narr.gov.rs или лично на адресу: Националана агенција за регионални развој, Канцеларија Београд, Трг Николе Пашића 5/6, 11000 Београд, са назнаком „За јавни позив за регистрацију консултантских кућа“.

Овај позив је трајно отворен за пријаву.

За све додатне информације, можете се обратити Националној агенцији за регионални развој, контакт особе: Љубиша Вукосављевић, 011/2060-838, Синиша Тешић, 019/445-364 и Јована Јанковић, 011/2060 827.

Конкурсна документација

Конкурсна документација није објављена.

– See more at: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Poziv-za-registraciju-konsultantskih-kuca-u-Republici-Srbiji#sthash.hGnlZ35G.dpuf

Izvor