Регионалне развојне агенције и услуге

Акредитоване регионалнe развојнe агенцијe су агенције чија је улога унапређење регионалног развоја, у складу са Законом о регионалном развоју.

Акредитоване регионалне развојне агенције реализују стандардизовани сет услуга, који се састоји из четири групе услуга: информације, обуке, консалтинг, промоцију. Општи циљ је подршка равномерном регионалном развоју кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, задруге. Сет услуга је на располагању корисницима током 2013. године.
Сет услуга је намењен малим и средњим предузећима, потенцијалним и постојећим предузетницима, задругама, локалним самоуправама.

Услуге
Информације: Регионалне развојне агенције прижају информације у вези са:
1) старт уп, односно свим неопходним информацијама везаним за започињање пословања;
2) националним програмима за подршку МСПП;
3) доступним изворима финансирања (домаћим и страним) за МСПП;
4) правним прописима и обавезама МСПП, порезима и таксама, као и обавезним формуларима;
5) информацијама које се могу добити кроз Пројекат „Европска мрежа предузетништва” (ЕЕН мрежу) – услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, трансфер технологија и знања и др.;
6) удруживањем МСПП – формирање и рад кластера, удружења и задруга;
7) иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
8) стандардима квалитета;
9) могућностима стварања пословних партнерстава;
10) информацијама о специјализованим услугама – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
11) информацијама о пословним и иновативним инкубаторима;
12) другим информацијама од значаја за пословање сектора МСПП.

Обуке: Регионалне развојне агенције организују следеће обуке:
1) како започети сопствени бизнис – старт уп пакет (у трајању од три дана);
2) припрема бизнис плана и пословање са банкама (у трајању од два дана);
3) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине (у трајању од два дан);
4) финансијско управљање (у трајању од два дана);
5) иновације – увод (у трајању од један дан);
6) извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
7) припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од један дан);
8) маркетинг и продаја (у трајању од два дана);
9) информационе технологије и пословање (у трајању од један дан).

Консалтинг: Саветодавне услуге које регионалне развојне агенције пружају су:
1) подршка за припрему пријава за кредите старт уп и женско предузетништво које реализује Фонд за развој Републике Србије;
2) дијагностиковање иновативности (процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности);
3) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке МСПП које спроводе Министарство и Национална агенција, као и друге институције које пружају бесповратна средства МСП, као што су Агенција за страна улагања и промоцију извоза (у даљем тексту: (СИЕПА) и Фонд за иновациону делатност;
4) израда маркетинг плана за МСПП;
5) провера стања у пословању.

Промоција: Регионалне развојне агенције учествују у промоцији предузетништва и региона у коме су основне и издају публикације о пословању, инвестиционим потенцијалима и пословном амбијенту у региону.


Регионалне развојне агенције обављују следеће послове:
– учествују у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе;
– сарађују са аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова;
– представљају интерес региона у односима са Националном агенцијом и регионалном агенцијом и у оквиру своје надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената;
– припремају и спроводе програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа;
– прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за које су овлашћене;
– обављају послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности;
– води информациони систем од значаја за регион и области.
Агенције акредитује и њихов рад вреднује Национална агенција за регионални развој.

AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE