Субвенције за отварање нових радних места

Категорија: Субвенције
Рок за пријаву: од 30.3.2013 до 1.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Субвенције за отварање нових радних места послодавцима ради запошљавање лица пријављених на евиденцији Националне службе за запошљавање. Субвенција за отварање нових радних места одобрава се на основу јавног позива, у једнократном износу.

Висина субвенције: зависи од развијености општине у којој је седиште послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону јединицу, као и од броја лица која се запошљавају и то:
• 100.000 динара по лицу у првој и другој групи општина
• 200.000 динара по лицу у трећој групи општина
• 300.000 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се запошљава до 10 лица
• 400.000 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се запошљава 11 и више лица.

Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције износи:
• 150.000 динара по лицу у првој и другој групи општина
• 250.000 динара по лицу у трећој групи општина
• 400.000 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.

Процедура:
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине на чијој територији се обавља делатност, број новозапослених у односу на број запослених (однос запослених и незапослених за које се тражи субвенција највише до 1:5), претходно коришћена средства Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале. На основу донете Одлуке о одобравању субвенције директор филијале Националне службе и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције, односно, најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Послодавац-корисник субвенције дужан је да лица за која је остварио субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа, да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом и да делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља на територији општине на којој је остварио право на субвенцију.

У случају да корисник субвенције не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

Приоритети за доделу субвенција: Приоритет има послодавац који запошљава лице из категорије теже запошљивих, и то: дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 12 месеци, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, млади до 30 година, старији од 50 година, жене и рурално становништво, жртве породичног насиља и трговине људима и корисници новчане социјалне помоћи.

Ограничења:
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
– државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом;
– подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља и у другим областима у складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
– подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
– послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН:

– Послодавци који запошљавају до 50 незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање, изузетно за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру гринфилд и браунфилд инвестиција.
– Послодавци који отварају до 19 нових радних места, ради запошљавања незапослених особа са инвалидитетом пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање

КОНТАКТ:

Национална служба за запошљавање

Позивни центар НСЗ: 0800 300 301

www.nsz.gov.rs

Izvor