Усвојен Закон о рачуноводству

Народна скупштина усвојила је на заседању 16. јула Закон о рачуноводству.

Нова законска решења о рачуноводству треба да унапреде систем корпоративног финансијског извештавања и да допринесе бољој процени перформанси предузећа омогућавајући инвеститорима да доносе добре инвестиционе одлуке.

Према том закону велика предузећа и јавна друштва и даље обавезно примењују сложеније Међународне стандарде финансијског извештавања (МРС/МСФИ), док мала и средња предузећа примењују поједностављену верзију (МСФИ за МСП). Законом се први пут уводи тај рачуноводствени стандард, који ће бити у примени почев од финансијских извештаја који се састављају 31. децембра 2014. године.
Микроправна лица примењују правилник министра прилагођен пореским потребама, а могу да одлуче да примењују и МСФИ за МСП уместо правилника.

Закон дефинише и посебну категорију – микроправна лица чије је увођење било неопходно с обзиром на то да се у земљама ЕУ велика пажња посвецује микроентитетима.

Уводи се колективна одговорност органа управљања и надзорног органа у правном лицу за финансијске извештаје, чиме је извршено ускладивање са директивом ЕУ.

Остварује се и либерализација пружања рачуноводствених услуга, јер не постоји законска обавеза обуке, едукације и лиценцирања рачуновођа.

Рачуноводствене исправе могу бити потписане сертификованим електронским потписом или другом идентификационом ознаком, чиме је олакшано издавање и књижење електронских фактура у Србији.

Izvor