На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, бр. 17/2018 и 29/2018 – ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно члану 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години од 8.5.2018. године, (у даљем тексту: Правилник), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

Текст конкурса

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20tekuce%20subvencije%20repromaterijal%202018.pdf

 

 

Појашњење текста конкурса

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20tekuce%20subvencije%20repromaterijal%202018.pdf

 

Правилник

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Pravilnik%20tekuce%20repromaterijal%2015.07.2018.pdf

 

Образац пријаве

Образац додатак                    

Изјаве уз конкурс