Законом о раду предвиђени су случајеви у којима послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада, односно да са запосленим закључи анекс уговора о раду.

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова:
• ради премештаја на други одговарајући посао, због потребе процеса и организације рада,
• ради премештаја у друго место рада код истог послодавца,
• ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца,
• ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права на на премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификацију или доквалификацију или непуно радно време, али не краће од половине пуног радног времена
• измене услед промене новчаног износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право, позивање на колективни уговор, односно правилник о раду који је на снази.
• у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду.

Законом о раду прописује се да је одговарајући посао онај посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду.

Да би дошло до закључивања анекса уговора о раду којим се мењају услови рада послодавац је дужан да уз понуду за закључивање анекса уговора о раду достави, у писаном облику и разлоге за понуду, као и да определи рок у коме запослени треба да се изјасни о понуди. Рок који одреди послодавац не може бити краћи од осам радних дана.

Запослени може да прихвати да потпише анекс уговора о раду, али ако запослени одбије понуду послодавца за закључивање анекса уговора о раду, послодавац може дати запосленом отказ. Закон о раду предвиђа да запослени, који прихвати понуду за закључивање уговора о раду, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост анекса уговора о раду.

Премештај на други одговарајући посао због потреба процеса и организације рада
Послодавац утврђује услове када због потреба процеса и организације рада запослени може бити премештен на други одговарајући посао. Закон о раду није посебно уредио ову ситацију, тако да се примењују општа правила везана за доношење анекса уговора о раду.

Премештај у друго место рада
Према Закону о раду, запослени може да буде премештен у друго место рада:
• ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван седишта послодавца, односно његовог организационог дела,
• ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у коме се премешта на рад мања од 50 км и ако је организован редован превоз који омогућава благовремени долазак на рад и повратак са рада и обезбеђена накнада трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
Запослени може бити премештен у друго место рада ван напред наведених случајева само уз свој пристанак.

Упућивање на рад код другог послодавца
Према Закону о раду запослени може да буде привремено упућен на рад код другог послодавца на одговарајући посао ако је:
• привремено престала потреба за његовим радом,
• дат у закуп пословни простор, или
• закључен уговор о пословној сарадњи.
Док трају разлози за његово упућивање, а најдуже годину дана, привремено упућивање врши се без сагласности запосленог.
Рок од годину дана је битан јер запослени може бити привремено упућен на рад код другог послодавца без сагласности запосленог најдуже годину дана.
Упућивање запосленог привремено на рад код другог послодавца уз сагласност запосленог може да траје и дуже од годину дана, док трају разлози за упућивање запосленог.
Законом о раду прописано је да запослени може бити привремено упућен на рад код другог послодавца, уз испуњење прописаних услова који се односе на удаљеност од места у коме запослени ради до места на које се упућује да ради, и на организовани превоз и на накнаду трошкова превоза. Запослени са другим послодавцем закључује уговор о раду на одређено време и овим уговором о раду не могу се утврдити мања права од права која језапослени имао код послодавца који га је упутио на рад.
Запослени има право да се, по истеку рока на који је упућен на рад код другог послодавца, врати на рад код послодавца који га је упутио.

Измена уговорених услова рада ако је запосленом који је вишак запослених послодавац обезбедио остваривање права на премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификацију или доквалификацију или непуно радно време, али не краће од половине пуног радног времена 
Програм за решавање вишка запослених, односно мера за запошљавање предвиђених у програму за решавање вишка запослених садрже права која послодавац треба да обезбеди запосленом који је вишак запослених, да би му понудио измену уговорених услова рада.
Права су:
• премештај на друге послове,
• рад код другог послодавца,
• преквалификација или доквалификација,
• непуно радно време али не краће од половине пуног радног времена и друге мере.
Izvor