Obaveštavamo Vas o dva nova konkursa Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i novim obavezama po osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu:

 –      KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA – Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna)  vrednost  ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih  troškova  nabavke,  troškova montaže,  puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova. Oprema mora da bude nova. ROK ZA KONKURISANJE JE 02. april 2018. godinehttp://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Конкурс-за-доделу-бесповратних-средстава–за-куповину-опреме-привредних-друштава-повезаних-са-реализацијом-инвестиција

 

– KONKURS  ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA  POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTAkorisniku sredstava koji otvori nova radna mesta              povezana sa ulaganjem u materijalnu imovinu vrednim najmanje 50.000 evra  u dinarskoj protivvrednosti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave. Otvaranje najmanje  10,  a najviše  100  radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva. ROK ZA KONKURISANJE JE 02. april 2018. godinehttp://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Конкурс-за-доделу-бесповратних-средстава–за-отварање-нових-радних-места–повезаних-са-реализацијом-новог-инвестиционог-пројекта

 

 SAOPŠTENjE O OBAVEZUJUĆIM ROKOVIMA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA OSIGURANjE

 Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je:

 –      da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad (novi stav 2. u članu član 35. Zakona o radu);

–      da poslodavac koji ne prijavi na osiguranje u propisanom roku, čini prekršaj za koji je utvrđena novčana kazna Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (član 31), i to:

za poslodavca sa svojstvom pravnog lica – novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara

za poslodavca fizičko lice (preduzetnik) – novčana kazna od 50.000,00 do 500.000,00 dinara

 Inspekcija rada, ovlašćena je za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca koji nije podneo prijavu na osiguranje u zakonskom roku (čl. 270. i 276a Zakona o radu)

 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje: navedene zakonske odredbe obavezujuće su za sve poslodavce, svako nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, biće sankcionisano.