Основни предуслов нормалног функционисања једног предузећа јесте радно ангажовање запослених лица која омогућавају предузећу да уз помоћ својих ресурса оствари што боље резултате у тржишној утакмици.

Услови за ангажовање лица прописани су Законом о раду и другим прописима, односно, у оквиру сваког правног субјекта правилником о организацији и систематизацији послова.
Закон о раду прописује да се радни однос може засновати са лицем које има најмање 15 година живота и да су испуњени услове прописани законом односно правилником о организацији и систематизацији послова, за рад на одређеним пословима.

Општа здравствена способност није услов за заснивање радног односа, јер је забрањена дискриминација лица која траже запослење као и запослених лица, с обзиром на здравствено стање. Међутим, за обављање послова за које су прописани посебни услови рада (послови са повећаним ризиком) и који захтевају одређену здравствену способност надлежна здравствена установа утврђује да ли је лице способно за обављање послова за које заснива радни однос.

Ако се радно ангажују лица млађа од 18 година живота, потребна је писмена сагласност родитеља. Услов за запошљавање малолетних лица је и да рад не угрожава њихово здравље, морал и образовање. Надлежна здравствена установа мора да утврди да ли је малолетно лице способно за обављање послова за које заснива радни однос и да ти послови нису штетни за његово здравље (трошкове лекарског прегледа лица млађих од 18 година живота која заснивају радни однос, а налазе се на евиденцији незапослених коју води републичка организација надлежна за запошљавање, сноси та организација.).
Приликом заснивања радног односа, односно приликом пријављивања и подношења пријаве, кандидат је дужан да послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености услова за рад на пословима који су истакнути у конкурсу, а чији су услови утврђени правилником о организацији и систематизацији послова (диплома, сертификати, уверења, потврде).

Приликом ангажовања, послодавцу није дозвољено да захтева од кандидата да саопшти податке о породичном, односно брачном статусу и планирању породице. Није дозвољено да се условљава заснивање радног односа тестом трудноће, осим ако се ради о пословима код којих постоји знатан ризик за здравље жене и детета утврђен од стране надлежног државног органа. Исто тако, заснивање радног односа не може да се условљава претходним давањем изјаве о отказу уговора о раду од стране кандидата за заснивање радног односа.

Послодавац је у обавези да пре ангажовања и закључивања уговора о раду, кандидата обавести о послу, условима рада, правима и обавезама из радног односа и правилима везаним за поштовање организације рада и пословања код послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа.

У односу на посебне категорије лица Закон о раду је прописао да лица са инвалидитетом и страни држављани радни однос заснивају под условима и на начин утврђен законом, ако посебним законом није друкчије одређено.

Izvor