Право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду имају сви запослени у складу са законом и општим актом. Поједине категорије запослених имају и посебну заштиту у складу са законом.

Општа заштита запослених дефинисана је Законом о раду, односно Законом о безбедности и здрављу на раду. Законoм о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2005) се уређује спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Ближе уређујући безбедност и здравље на раду, дефинисане су: превентивне мере, обавезе и одговорности послодавца, обавезе и одговорности запослених, организовање послова безбедности и здравља на раду, представник запослених за безбедност и здравље на раду, евиденција, сарадња и извештавање, стручни испити за издавање лиценце, управа за безбедност и здравље на раду; надзор и друго.

Обавеза је послодавца да својим актом утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду. Ове мере о безбедности и здрављу на раду послодавац може да пропише колективним уговором или правилником о раду или уговором о раду, ако нема колективни уговор или правилник, или да донесе посебан правилник о заштити на раду. Поред правилника обавеза је послодавца да донесе Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини.
Наведене прописане обавезе се примењују на све послодавце, где се под послодавцем сматра и предузетник који има запослене.

Послодавац је дужан да општим актом, односно колективним уговором, утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду. Ову обавезу послодавац који има до десет запослених може утврдити уговором о раду.

Право на посебну заштиту остварује запослена жена за време трудноће и порођаја, запослена жена и отац ради неге детета, у складу са овим законом, запослени млађи од 18 година живота и запослени инвалид имају право на посебну заштиту.

Услови рада и организација рада морају да буду уређени у складу са Законом о раду и другим законом и другим прописима који уређују ова питања. Послодавац је дужан да обезбеди одговарајуће услове у циљу омогућавања да запослени остваре право на безбедност на раду и право на заштиту живота и здравља на раду.

У циљу остваривања пуне заштите на раду запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља на раду, како не би угрозио своју безбедност и живот и здравље, као и безбедност и здравље запослених и других лица и дужан је да обавести послодавца о свакој врсти могуће опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду.

У оквиру опште заштите запослених Закон о раду прописује забрану да запослени ради прековремено ако би, по налазу надлежног здравственог органа, такав рад могао да погорша његово здравствено стање.

Исто тако, запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице опасне по његову околину.

У ситуацијама када је потребно да се обављају послови на којима постоји опасност од повређивања, професионалних или других обољења, поред посебних услова утврђених правилником о организацији и систематизацији послова, запослени мора да испуњава и услове за рад у погледу здравственог стања, психофизичких способности и доба живота, у складу са законом.

Izvor