Проналажење пословних партнера

Проналажење пословних партнера

Услуге За проналажење пословних партнера потребно вам је да попуните одређене формуларе, који су доступни на сајту www.een.rs. Партнери у Мрежи ће вам помоћу у попуњавању формулара. 1. Потребно је да попуните један од наведених формулара: – BCD Form (BUSINESS...
Права запослених код промене послодаваца

Права запослених код промене послодаваца

У случају статусних промена правног лица, промене послодавца односно у случају промене власништва над капиталом привредног друштва или другог правног лица, послодавац следбеник од послодавца претходника у обавези је да преузме општи акт и све уговоре о раду који важе...
Клаузула забране конкуренције

Клаузула забране конкуренције

Увођењем клаузуле забране конкуренције створили су се услови за потпунијом заштитом интереса послодавца, а карактеристична је по томе што се односи на послове послодавца. Услови за могућност уговарања забране конкуренције Закон о раду прописао је да се уговором о раду...
Образовање, стучно оспособљавање и усавршавање

Образовање, стучно оспособљавање и усавршавање

Послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада. Дужност је запосленог да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава. Послодавац је...
Безбедност и здравље на раду запослених

Безбедност и здравље на раду запослених

Право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду имају сви запослени у складу са законом и општим актом. Поједине категорије запослених имају и посебну заштиту у складу са законом. Општа заштита запослених дефинисана је Законом о раду, односно Законом о...
Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета

Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета

Закон о раду посебно уређује трудноћу и порођај запослене жене (материнство – Закон о раду право на посебну заштиту запослене жене за време трудноће изражава као заштиту материнства), а посебно породиљско одсуство. Закон прописује да за време трудноће запослен...