Радно време, одмори, одсуства и мировања радног односа

Радно време, одмори, одсуства и мировања радног односа

Радно време обухвата пуно радно време, непуно радно време, скраћено радно време, прековремени рад, али се закон бави и распоредом радног времена, прерасподелом радног времена, ноћним радом и радом у сменама. Запослени заснива радни однос, уобичајено, са пуним радним...
Зарада, накнада зараде и друга примања

Зарада, накнада зараде и друга примања

Доприносећи остваривању циљева предузећа запослени су награђени и стимулисани на разне начине, али је новчана зарада једна од најважнијих. Зарада одговара уложеном раду запосленог у обављању послова за које је запослени засновао радни однос. Зарада се утврђује у...
Измене уговора о раду

Измене уговора о раду

Законом о раду предвиђени су случајеви у којима послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада, односно да са запосленим закључи анекс уговора о раду. Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова: • ради премештаја на други...
Уговор о раду

Уговор о раду

Уговор о раду закључују запослени и послодавац ради заснивања радног односа. Уговор о раду сматра се закљученим када га потпишу запослени и директор, односно предузетник. Овлашћење за потписивање уговора о раду, директор односно послодавац могу пренети на неког од...
Ангажовање запослених

Ангажовање запослених

Основни предуслов нормалног функционисања једног предузећа јесте радно ангажовање запослених лица која омогућавају предузећу да уз помоћ својих ресурса оствари што боље резултате у тржишној утакмици. Услови за ангажовање лица прописани су Законом о раду и другим...
Како до запослених

Како до запослених

Начин заснивања радног односа уређен је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Према овом Закону пословима запошљавања бави се Национална служба за запошљавање (као државни орган чији управни одбор именује и разрешава Влада Републике Србије) и...