Постати послодавац

Постати послодавац

Оснивање привредних субјеката (привредних друштава, предузетника, огранака и представништава страних привредних друштава) регулисано је Законом о привредним друштвима. Поступак оснивање привредних субјекта, па и малих и средњих предузећа, као и организационе промене,...
Рокови за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Рокови за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Законом о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између привредних субјеката, а у циљу спречавања неизмирења...
Eвропска мрежа предузетништва

Eвропска мрежа предузетништва

Европска мрежа предузетништва (Enterprise Europe Network), као највећа европска мрежа за пословну подршку, нуди разнолику помоћ малим и средњим предузећима у Европској унији и шире. Формирана је од стране Европске комисије са циљем ефикасног и ефективног искоришћавања...
Пословни простор

Пословни простор

Простор у коме се обавља делатност мора да испуњава прописане услове. Код одређених делатности треба прибавити сагласности пре почетка рада и то: производња, промет, дистрибуција, прерада, одлагање и ускладиштење опасних, штетних и отпадних материја, нуклеарне...
Sedište Preduzetnika

Sedište Preduzetnika

Седиште предузетника је место из кога управља обављањем делатности, а може обављати делатност и изван седишта, као и ван одређеног простора (по позиву странке, од места до места и сл.) када је по природи саме делатности такво обављање делатности једино могуће или...
Отварање рачуна у банци

Отварање рачуна у банци

Неопходна документа за отварање рачуна у банци су: Захтев за отварање рачуна Картон депонованих потписа – два примерка (оригинал) Уговор о отварању и вођењу динарског или девизног рачуна – два примерка (оригинал) Извод из Регистра привредних субјеката АПР који није...