Пословно име – Предузетник

Пословно име – Предузетник

Предузетник обавља делатност под пословним именом. Пословно име може бити на ћириличном или латиничном писму. Назив није обавезни део пословног имена. Назив може бити и на страном језику, да садржи поједине стране речи или карактере, на латиничном писму енглеског...
Ортачко друштво

Ортачко друштво

Ортачко друштво је друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва. Ортаци у друштво уносе улоге једнаке вредности, ако уговором о оснивању није другачије одређено. Сваки ортак има овлашћење за...
Друштво с ограниченом одговорношћу

Друштво с ограниченом одговорношћу

Друштво с ограниченом одговорношћу је друштво у коме један или више чланова друштва имају уделе у основном капиталу друштва, с тим да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, осим у случајевима прописаних злоупотреба. Потребна документација за оснивање...
Регистрација – Предузетник

Регистрација – Предузетник

Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода, као и физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом ако је тим прописом то одређено (адвокатска канцеларија)....
Избор правне форме

Избор правне форме

Честа је дилема код будућих предузетника за коју правну форму бизниса да се определе. Према актуелним законским прописима, могу се регистровати као предузетници или као привредно друштво. Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити....
Разлике између предузетника и привредног друштва

Разлике између предузетника и привредног друштва

Разлике између предузетника и привредног друштва ПРЕДУЗЕТНИК ПРИВРЕДНО ДРУШТВО Предузетник има статус физичког лица и за све обавезе из пословања одговара целокупном сопственом имовином. Власник привредног друштва има статус правног лица, а у форми ДОО одговара...