Друштво с ограниченом одговорношћу је друштво у коме један или више чланова друштва имају уделе у основном капиталу друштва, с тим да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, осим у случајевима прописаних злоупотреба.

Потребна документација за оснивање друштва са ограниченом одговорношћу

  • јединствена регистрациона пријава оснивања привредног субјекта и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника са унетим релевантним подацима
  • доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из регистра у коме је регистровано правно лице);
  • оснивачки акт друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача;
  • потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун или оверена изјава оснивача о томе да је обезбедио новчани улог (основни капитал друштва износи најмање 100 динара);
  • споразум оснивача о вредности неновчаног улога, ако исти није садржан у оснивачком акту;
  • одлука о именовању заступника, ако заступник није одређен оснивачким актом;
  • оверен потпис заступника.
  • доказ о уплати накнаде за оснивање у износу од 4.500,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре (рачун: 840-29770845-52, са позивом на број: 01). Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара.

Репуличком заводу за статистику уплаћује се накнада за добијање матичног броја. Административна такса за регистрацију се уплаћуje на жиро рачун број 840-742221843-57, модел је 97 а у наставку се у поље позив на број уписује шифра са списка општина. Износ таксе за Обавештење о разврставању је 2.140,00 дин.

Оснивачки акт

Оснивачки акт је конститутивни акт друштва који има форму одлуке о оснивању ако друштво оснива једно лице или уговора о оснивању ако друштво оснива више лица. Оснивачким актом одређује се да ли је управљање друштвом једнодомно или дводомно. Мења се обичном већином гласова свих чланова друштва, осим ако оснивачким актом није предвиђена већа већина.

Оснивачки акт садржи: 
1) лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва;
2) пословно име и седиште друштва;
3) претежну делатност друштва;
4) укупан износ основног капитала друштва (основни капитал друштва износи најмање 100 динара);
5) износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва;
6) време уплате, односно уношења улога у основни капитал друштва;
7) удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
8) одређивање органа друштва и њихових надлежности.

Пример оснивачког акта:

Управљање и органи друштва

Управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно. У случају једнодомног управљања, органи друштва су скупштина и један или више директора. У случају дводомног управљања, органи друштва су скупштина, надзорни одбор и један или више директора.

Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва, осим ако је оснивачким актом другачије одређено.
Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Седницу скупштине сазива директор, ако је управљање друштвом једнодомно, односно надзорни одбор, ако је управљање друштвом дводомно.
Свака одлука скупштине друштва уноси се у записник који води председник скупштине, односно записничар ако га именује председник скупштине.

Друштво има једног или више директора који су законски заступници друштва. Број директора одређује се оснивачким актом или одлуком скупштине. Ако оснивачким актом или одлуком скупштине није одређен број директора, друштво има једног директора. Директора именује скупштина, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно. Приликом оснивања друштва, директор се може именовати оснивачким актом.

Члан надзорног одбора мора да испуњава услове прописане Законом о привредним друштвима за директора акционарског друштва и не сме бити запослен у друштву. Председника и чланове надзорног одбора бира скупштина. Приликом оснивања друштва први председник и чланови надзорног одбора могу се именовати оснивачким актом.

Izvor