Identifikacioni podaci

Пун назив удружења
Опште удружење предузетника Кула
Матични број  08092052
Порески идентификациони број (ПИБ) 100582266
Шифра делатности 91110
Седиште  Кула
Адреса за слање поште Светозара Марковића 5
Поштански број 25230
Број телефона 025/72 33 99
Број факса 025/72 33 99
Електронска пошта
preduzetnicikula@gmail.com
Интернет адреса www.preduzetnicikula.com
 Жиро рачун 290-18553-65