Честа је дилема код будућих предузетника за коју правну форму бизниса да се определе. Према актуелним законским прописима, могу се регистровати као предузетници или као привредно друштво.

Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити. Својство правног лиса стиче реситрацијом. Има претажну делатност, а може обављати и друге које нису забрањене. Оснивају се оснивачким актом који има форму одлуке ако друштво оснива једно лице или уговора о оснивању ако друштво оснива више лица. Може бити ортачко друштво, командитно друштво, друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво.

Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода, као и физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом ако је тим прописом то одређено (адвокатска канцеларија). Региструје се на неодређено или одређено време. Одговара целокупном имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.

Свакa од ових форми има своје предности и недостатке, са којима будући привредник треба да буде упознат пре доношења одлуке. Приликом одлучивања треба да узме у обзир колико ће капитала бити потребно за његов пословни подухват, колико је спреман на ризик да изгуби сопствену имовину, трошкове будуће организације фирме, пореске обавезе у односу на различите форме пословања.

izvor