Начин заснивања радног односа уређен је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

Према овом Закону пословима запошљавања бави се Национална служба за запошљавање (као државни орган чији управни одбор именује и разрешава Влада Републике Србије) и агенције за запошљавање које оснивају правна и физичка лица у складу са дозволом за рад коју издаје надлежно министарство.

Послодавац је слободан у избору којој институцији ће да се обрати са пријавом потребе за запошљавањем, али пријава мора обавезно да садржи податке о послодавцу, врсти и опису послова, посебним условима, заради, врсти и трајању радног односа, врсти рада и не сме да садржи услове дискриминаторске природе.

У случају да се послодавац обрати Националној служби за запошљавање, она је дужна да, у року од 24 сата од добијања пријаве од послодавца, потребу за запошљавањем огласи на огласној табли и својој интернет адреси, односно у наредном издању огласа НСЗ.

Послодавац може захтевати да му НСЗ или агенција понуди избор лица за заснивање радног односа, али самостално одлучује о избору запослених, односно није ограничен само на лица која су на листи.
Закон прописује ограничење у односу на рад агенција тако да се агенција не може бавити запошљавањем малолетних лица, запошљавањем на пословима са повећаним ризиком, односно, у време штрајка агенција не може да посредује у запошљавању на пословима учесника штрајка, осим ако није обезбеђен минимум процеса рада у складу за законом.

Поред обраћања НСЗ или агенцији, послодавац има могућност да сам запосли лица без њиховог посредовања.
Због чињенице да је послодавац самосталан у избору начина на који ће запошљавати, у правилнику о раду, потребно је дефинисати начин запошљавања, односно предвидети да се пријем запослених може обавити достављањем пријаве НСЗ или агенцији или путем одговора на јавни огласа.

Јавни оглас мора да садржи – назив и седиште послодавца, назив послова, услове за рад на тим пословима и у ком се року подносе пријаве на оглас, начин на који се подноси пријава, као и да послодавац доноси одлуку о потреби избора лица за заснивање радног односа. Рок за подношење пријава не може бити краћи од пет дана од дана његовог објављивања.

Запошљавање мора да се заснива на начелима забране дискриминације, непристрасности, родне равноправности, односно у складу са слободом у избору занимања и радног места.

Izvor