Најчешћи извор финансирања малих предузећа јесте лична уштеђевина власника. Међутим, потребна финансијска средства предузетници могу позајмити од спољних извора финансирања, међу којима су најзначајнији:
• финансијске институције – банке,
• државне организације,
• развојне агенције,
• лизинг компаније и
• инвестициони фондови.

Додатне могућности, које задњих година све више добијају на значају у Србији, су позајмице од потенцијалних бизнис партнера који у замену за уложени капитал стичу одређени удео у власништву. Овако обезбеђен удео у власништву може пратити и право учествовања у управљању пословањем и одлучивању, што све зависи од висине удела и договора партнера на самом почетку.
Са друге стране, кредити као извор финансирања бизниса представљају позајмљени облик финансирања који даваоцу кредита не обезбеђује право учешћа у власништву бизниса већ право на припадајућу камату или надокнаду за коришћење туђих извора финансирања. Предузетник је у обавези да врати кредит увећан за износ договорене камате која представља трошак капитала.
Уколико размишљате о узимању кредита ваш први корак је дефинисање сврхе и намене кредита. Кредити могу бити дугорочни и краткорочни, са „грејс“ периодом од шест месеци или краће, са и без учешћа, са или без хипотеке, или са неким другим видом обезбеђења, са месечним, тромесечним или чак полугодишњим ануитетима итд. Најбољи је онај кредити који је у складу са вашим бизнис потребама и то пре свега у погледу рока доспећа и динамике отплате. Основно правило кредитирања малог бизниса, посебно на самом почетку, је ускладити рок доспећа кредита и динамику отплате са динамиком очекиваних резултата који ће настати као последица коришћења датих финансијских средстава.

Најчешћи облици кредита доступни готово код свих банака су:
• Кредитне линије које помажу да се премосте привремени недостаци новца за финансирање свакодневног пословања. То значи да фирма има дозвољени минус на свом текућем рачуну, који се стално обнавља, а покрива се редовним приливима на рачун. Кредитна линија вам обезбеђује сигурност и континуитет у пословању и измирењу финансијских обавеза о року њиховог доспећа. У пракси честе су ситуације да купац није у могућности да изврши обавезу плаћања у договореном року, које могу утицати негативно на континуитет вашег пословања и самим тим вашу способност измирења доспелих обавеза. Кредитне линије обично даје банка код које фирма има отворен текући рачун преко ког обавља договорен проценат укупног платног промета (најчешће за почетнике, проценат иде и преко 50% промета). Каматне стопе су повољније у односу на остале врсте кредита и камата се плаћа само на висину износа у коришћењу.
• Краткорочни кредити су кредити са роком доспећа до годину дана. Обично се везују за променљиву каматну стопу. Краткочни кредити су такође познати као кредити за ликвидност и користе се за набавку и финансирање обртних средстава као што су: набавка робе или сировина, финансирање залиха роба и сировина, исплата зарада, као и превазилажење периода ван сезоне у фирмама које имају изражен утицај сезоне на редовно пословање. Ова врста кредита одобрава се на бази претходне пословне историје фирме. Какве ће услове фирма добити од банке такође зависи од броја година у послу, врсте бизниса, да ли је фирма у губитку или добитку, као и средства обезбеђења која предузетник може да понуди као врсту гаранције да ће кредит бити враћен у договореном року.
• Дугорочни кредити су кредити са роком доспећа дужим од годину дана. Обично се узимају када постоји потреба за куповином нове опреме, када се лансира нови производ, када немате довољно новца да сами започнете посао, када улазите у нове пословне пројекте, као и свим другим облицима финансирања пословног развоја и ширења расположивих пословних капацитета. С обзиром на дуги рок враћања кредита, ова врста позајмице углавном иде са обезбеђењем у виду хипотеке над пословним или приватним непокретностима предузетника.

Важно је истаћи да постоје и алтернативни облици финансирања бизниса који почетницима могу значајно помоћи у превазилажењу проблема недовољно расположивих финансијских средстава. Један од најчешће коришћених је тзв. финансирање од стране добављача. Одложено плаћање добављачима, посебно када је тај рок дужи од рока одложеног плаћања који сте ви одобрили вашим купцима, може значајно утицати на вашу ликвидност, тј. способност редовног измирења доспелих обавеза.

ПРАКТИЧНИ САВЕТИ
Уколико се одлучите за неки од представљених облика позајмљених извора финансирања, пре тога обавезно:
• Јасно дефинишите сврху позајмљивања и намену позајмљених финансијских средстава у смислу јасног финансијског циља, очекиваних резултата и листе конкретних ствари које ћете платити или обезбедити позајмљеним новцем.
• Направите план отплате дуга којим ћете банци демонстрирати начин употребе средстава и очекиване резултате из којих ћете дуг отплаћивати о року доспећа.
• Будите спремни да дате одређено средство обезбеђења у замену за ризик који банка преузима уколико вам одобри кредит.
• Тргујте. Преговарајте са више банака и упознајте се добро да моделом њиховог рада пре него направите финални договор.

Корисни линк: Списак банака у Србији (Народна банка Србије)
Izvor