Poštovani preduzetnici,

 

Kako je u poslednje vreme intenzivirana pojava prodaje dobara ( voće, povrće, roba široke potrošnje, drva ) van pijačnog prostora koji je za to predviđen  Odlukom o komunalnim delatnostima ( Sl. List Opštine Kula ) nadležne službe na zahtev Opšteg udruženja preduzetnika Kula, jkp “Komunalac”,a u saradnji sa Opštinskom upravom Kula, Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnim inspekcijama pokreće rigoroznu  kontrolu radi suzbijanja pomenutih radnji.

Na zahtev preduzetnika sa teritorije Opštine Kula,koji zbog nelojalne konkurencije nisu u mogućnosti da obavljaju svoju delatnost,a na inicijativu Opšteg udruženja preduzetnika Kula I jkp “Komunalac” Kula kontrola će biti sprovođena svakim danom, sa akcentom na pijačne dane u svim naseljima Opštine Kula.

U skladu sa tim angažovane su i dežurne službe koje će biti dužne da celodnevnoprate poštovanje Odluke o komunalnim delatnostima i u slučaju narušavanja iste,protiv lica koje čine prekršaj biće preduzete zakonom predviđene mere.

Ovom koordinisanom akcijom biće kažnjavana lice koja postupaju suprotno opštinskoj Odluci o obavljanju komunalnih delatnosti ali i drugim Zakonima i pravilnicima koji regulišu pomenute radnje. Odgovarajuće zakonom predviđene mere biće preduzete protiv lice koje čine sl. prekršaje ( navedni pojedini prekršaji i represivna mera ):

– Licima koja prodaju vrše van pijačnog prostora a nemaju svojstvo trgovca, biće

oduzeta roba

– Lica koja prodaju vrše van pijačnog prostora a imaju svojstvo trgovca, prijava

komunalne inspekcije

– Lica koja svojom prodajom ugrožavaju javni saobraćaj i obavljaju prodaju na

javnim površinama koje za to nisu predviđene, sankcije u skladu sa Zakonom o

bezbednosti saobraćaja na putevima i prijava komunalne inspekcije.

Posebno molimo naše građane da na svaku pojavu teških teretnih vozila koja vrše prodaju ogreva i sličnog materijala u ulicama koje nisu predviđene za takvu vrstu saobraćaja postupe savesno i o tome obaveste komunalnu inspekciju Opštine Kula.

Putna infrastruktura u Opštini Kula je veoma ugrožena intenziviranjem ovih pojava te stoga molimo naše građane da zajedničkim delovanjem sačuvamo našu putnu mrežu od daljeg uništavanja.