Ортачко друштво је друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва.
Ортаци у друштво уносе улоге једнаке вредности, ако уговором о оснивању није другачије одређено.
Сваки ортак има овлашћење за обављање радњи у редовном пословању друштва (пословођење). Ако овлашћење за пословођење има више ортака, сваки ортак је овлашћен да поступа самостално, али се други ортак овлашћен за пословођење може успротивити предузимању одређене радње у ком случају та радња не може бити предузета.
Ортак има право на накнаду од друштва свих трошкова које је имао у вези са пословањем ортачког друштва, а који су с обзиром на околности случаја били неопходни. Добит друштва се расподељује између ортака на једнаке делове, ако уговором о оснивању није другачије одређено.

Потребна документација за оснивање ортачког друштва

 • јединствена регистрациона пријава оснивања предузетника и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника са унетим релевантним подацима
 • уговор о оснивању друштва, са овереним потписима оснивача
 • доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша)
 • одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању
 • оверен потпис заступника (ОП образац)
 • потврду банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво од оснивања, односно споразум о процени вредности неновчаног дела или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво од оснивања
 • доказ о уплати накнаде за оснивање (4.500,00 динара за регистрацију оснивања и 1.000,00 динара за регистрацију и објаву оснивачког акта).

Репуличком заводу за статистику уплаћује се накнада за добијање матичног броја. Административна такса за регистрацију се уплаћуje на жиро рачун број 840-742221843-57, модел је 97 а у наставку се у поље позив на број уписује шифра са списка општина. Износ таксе за Обавештење о разврставању је 2.140,00 дин.

Уговор о оснивању ортачког друштва садржи нарочито:

 1. име, јединствени матични број и пребивалиште ортака који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште ортака који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште ортака који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште ортака који је страно правно лице;
 2. пословно име и седиште друштва;
 3. претежну делатност друштва;
 4. означење врсте и вредности улога сваког ортака.

Уговор о оснивању може да садржи и друге елементе од значаја за друштво и ортаке. Измене и допуне уговора о оснивању друштва врше се једногласном одлуком свих ортака друштва, ако уговором о оснивању није другачије одређено.

Пример уговора о оснивању

Izvor