Неопходна документа за отварање рачуна у банци су:

  • Захтев за отварање рачуна
  • Картон депонованих потписа – два примерка (оригинал)
  • Уговор о отварању и вођењу динарског или девизног рачуна – два примерка (оригинал)
  • Извод из Регистра привредних субјеката АПР који није старији од три месеца (оригинал или оверена фотокопија)
  • Потврда о пореском идентификационом броју – ПИБ, за оне регистроване пре маја 2009. године (фотокопија докумената)
  • Обавештење органа надлежног органа за послове статистике о разврставању по делатности (оригинал или оверена фотокопија документа који није старији од три месеца)
  • Акт о именовању овлашћеног лица за заступање уколико лице за заступање није назначено у Решењу за упис правног лица (оригинал или оверена фотокопија документа који није старији од три месеца)
  • Оверени потписи лица овлашћених за заступање – ОП образац (оригинал или оверена фотокопија)
  • Пасош или лична карта овлашћеног лица за заступање и располагање средствима (фотокопија уз оригинал на увид)

Банка може тражити и податке о власничкој структури (идентификоње свих стварних власнике правног лица, а то су сва физичка лица која су имаоци више од 25% пословног удела, акција, права гласа или других права на основу којих учествује у управљању правним лицем).

Рок за добијање рачуна је 24 часа.

Корисни линк:
Списак банака у Србији (Народна банка Србије)

Izvor