Закон о раду посебно уређује трудноћу и порођај запослене жене (материнство – Закон о раду право на посебну заштиту запослене жене за време трудноће изражава као заштиту материнства), а посебно породиљско одсуство.

Закон прописује да за време трудноће запослен жена не може да ради на пословима који су штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају подизање терета, на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама или вибрацијама. Исто тако, за време прве 32 недеље трудноће запослена жена не може да ради прековремено или ноћу ако би такав рад био штетан по њено здравље, а током последњих 8 недеља забрањено је да ради прековремено или ноћу.

Само уз писмену сагласност дозвољено је да један од родитеља ради прековремено односно да се запосленој жени изврши прерасподела радног времена док дете не напуни 3 године.

Под породиљским одсуством подразумевамо право запослене жене на одсуство са рада због трудноће и право на одсуство са рада због порођаја.
Везано за породиљско одсуство је и право запосленог на посебну заштиту због неге детета, које се изражава у виду одсуства са рада ради неге детета.
Прописано је да запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја, као и одсуство са рада ради неге детета, у укупном трајању од 365 дана

Породиљско одсуство најраније може да отпочне 45 дана, а обавезно 28 дана пре термина одређеног за порођај. Породиљско одсуство траје до навршених три месеца од дана порођаја, а по истеку породиљског одсуства, запослена жена има право на одсуство са рада ради неге детета до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства.

Право на породиљско одсуство које траје до навршена три месеца од дана порођаја, поред запослене жене, има и отац детета у случају кад мајка напусти дете, умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, тежа болест и др). То право отац детета има и кад мајка није у радном односу.

Право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета запослена жена има и за треће и свако наредно новорођено дете у укупном трајању од две године. Ово право има и запослена жена која у првом порођају роди троје и више деце, као и запослена жена која је родила једно, двоје или троје деце, а у наредном порођају роди двоје или више деце.

Закон о раду упућује на Закон о финансијској подршци породицама са децом који прописује да за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, правно на накнаду има запослена жена (и отац детета у посебним околностима напред наведеним).

Закон о раду предвидео је и ситуацију да право да користи породиљско одсуство у трајању од три месеца од дана порођаја има и запослена жена ако роди мртво дете или дете умре пре истека породиљског одсуства.

Последњим изменама Закона о раду предвиђено је у априлу 2013. године предвиђено је:
• Трудницама које су запослене на одређено време убудуће ће радни однос бити продужаван до истека коришћења права на одсуство,
• Откази ће бити ништавни уколико је послодавцима на дан отказа било познато постојање трудноће или ако запослени у року од 15 дана од дана пријема отказа послодавца обавести о томе и достави одговарајућу потврду лекара или другог овлашћеног органа.
• Послодавци ће бити дужни да запосленим женама које се врате на рад пре истека годину дана од рођења детета обезбеди право на једну или више дневних пауза у току радног времена у трајању од 90 минута или на скраћење дневног радног времена у трајању од 90 минута како би могле да доје дете, а уколико им радно време траје шест и више часова

Izvor