Простор у коме се обавља делатност мора да испуњава прописане услове. Код одређених делатности треба прибавити сагласности пре почетка рада и то:

 • производња, промет, дистрибуција, прерада, одлагање и ускладиштење опасних, штетних и отпадних материја, нуклеарне енергије, нафте и нафтних деривата, отрова, лекова, опојних дрога и помоћних лековитих средстава, средстава и опреме у медицини која емитују јонизујућа зрачења, хемикалија, лепкова, растварача, боја, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и сирове коже;
 • производње и флаширања воде за пиће;
 • обављања здравствене делатности
 • обављање ветеринарске делатности
 • индустријске производње животних намирница;
 • угоститељске објекте
 • објекти у којима се пружају услуге хигијене, неге и улепшавања лица и тела.

У овим случајевима потребно је прибавити акт надлежног органа о утврђивању испуњености прописаних услова у погледу безбедности и заштите здравља на раду, заштите животне околине, санитарно-хигијенских и здравствених услова и опремљености, као и других прописаних услова. О подобности ових услова одлучују надлежни инспекцијски органи у републици и општини, и то: за заштиту на раду – инспекција рада, за заштиту животне средине – општински инспектор, за санитарне услове – републички санитарни инспектор а за опремљеност и другу погодност простора – републички тржишни инспектор. За остале делатности надлежни органи утврђују испуњеност прописаних услова у поступку редовног инспекцијског надзора у обављању тих делатности.
Делатности за чије обављање није потребан посебан простор предвиђене су Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор.

Делатности за чије обављање није потребан посебан простор јесу делатности које се могу обављати код наручиоца посла или од места до места (постављање, оправка, монтажа и слично):

 1. лимарска и грађевинско-браварска;
 2. инсталатерска за централно грејање и уређаје за аклиматизацију;
 3. инсталатерска за водовод, гасна постројења и канализацију;
 4. оправка и одржавање производа прецизне механике;
 5. оштрачка, за све врсте сечива;
 6. поткивачка;
 7. заваривачка;
 8. услуге металопрерађивачког занатства домаћинствима;
 9. оправка и одржавање електричних апарата за домаћинство;
 10. оправка и одржавање радио, телевизијских и телефонских апарата и уређаја;
 11. оправка и одржавање електричних машина, апарата и уређаја;
 12. котларско-казанyијска;
 13. електроинсталатерске;
 14. млевење камена и минерала;
 15. вађење камена,песка и шљунка;
 16. зидарска и фасадерска;
 17. гипсарска и штуко-мермерска;
 18. тесарска;
 19. кровопокривачка;
 20. паркетарска;
 21. полагање подова од различитих материјала;
 22. молерска и фарбарска;
 23. постављање пећи и керамичких плочица;
 24. изолатерска за топлотне уређаје;
 25. асфалтерска;
 26. калдрмиyијска;
 27. бунарyијска;
 28. бачварско-качарска;
 29. ролетнарске услуге;
 30. чишћење обуће;
 31. чишћење прозора,излога, фасада и сл;
 32. аранжирање излога и других просторија;
 33. димничарска;
 34. фотографска, од места до места;
 35. услуге носача;
 36. услуге прања и чишћења тепиха;
 37. штимовање музичких инструмената;
 38. тапетарска и декоратерска делатност у домаћинствима;
 39. оправка кишобрана и сунцобрана;
 40. стаклорезачке услуге;
 41. сви послови домаће радиности;
 42. калемарска;
 43. подучавање стручним знањима, вештинама и спортским активностима;
 44. обучавање за рад на рачунарима;
 45. подучавање страних језика и давање часова из појединих предмета.

Посебан простор није потребан ни за обављање делатности које, по својој природи, не захтевају посебан простор:

 1. комерцијални послови на остваривању функције промета роба и услуга;
 2. услуге рекламе и економске пропаганде;
 3. књиговодствене услуге;
 4. послови пројектовања и израде техничке документације;
 5. економске,организационе и технолошке услуге;
 6. услуге обраде података.

Izvor