Предузетник обавља делатност под пословним именом. Пословно име може бити на ћириличном или латиничном писму.

Назив није обавезни део пословног имена. Назив може бити и на страном језику, да садржи поједине стране речи или карактере, на латиничном писму енглеског језика, као арапске и римске бројеве.

У пословању може да користи и превод пословног имена или превод скраћеног пословног имена на језику националне мањине или страном језику у ком случају се и превод региструје, с тим да се назив не преводи.

Пуно пословно име предузетника садржи следеће обавезне елементе:

 • име и презиме оснивача – предузетника
 • опис делатности
 • ознаку пр или предузетник
 • седиште (место седишта без навођења адресе, односно улице и број)

Може да садржи и:

 • посебан назив
 • ознаке којима се ближе одређује предмет пословања предузетника

Пример: Стаклорезачака радња „ЈОЦА“, Јован Јовановић, предузетник, Младеновац

Сраћено пословно име садржи:

 • име и презиме предузетника
 • ознаку пр или предузетник
 • назив

Пример: Јован Јовановић „ЈОЦА“ предузетник

Приликом избора назива, оснивач претходно мора да провери у АПР-у или на интернет страни АПР-а да ли је на територији Републике Србије већ регистрован предузетник са истим или сличним називом. И по пријему пријаве Регистратор проверава да ли је у регистру који поступа по пријави под истим називом већ регистровано друго правно лице или предузетник или је већ поднета пријава за регистрацију под истим називом или је већ резервисан.

Уколико желите да будете сигурни да ће тачно одређени назив који желите да региструјете бити слободан можете да поднесете пријаве за резервацију назива, као доказ о уплати накнаде за резервацију назива. Ако Регистратор утврди да назив из пријаве није резервисан, да није поднета пријава за регистрацију под истим називом нити је назив већ регистрован и да је уз пријаву достављен доказ о уплати накнаде за резервацију назива у износу од 1.000,00 динара, извршиће резервацију назива у корист подносиоца пријаве. Назив се резервише у корист подносиоца пријаве на рок од 60 дана од дана објаве и може се обновити на накнадни рок од 60 дана.

Промена пословног имена

Уколико предузетник жели да промени пословно име, потребно је да промену пријави Агенцији за привредне регистре.
Документација потребна за промену пословног имена:

 1. регистрациона пријава промене пословног имена,
 2. доказ о уплати прописане накнаде.

Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 700,00 динара.

Напомена:
Приликом промене података код већ регистрованих предузетника у уплатници у пољу позива на број треба додати и матични број предузетничке радње, тако да уплатница садржи следеће елементе: рачун: 840-29771845-59, модел се не уписује, позив на број 04-… (у наставку обавезно уписати матични број радње).

Izvor