У случају статусних промена правног лица, промене послодавца односно у случају промене власништва над капиталом привредног друштва или другог правног лица, послодавац следбеник од послодавца претходника у обавези је да преузме општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца. Питање статусних промена уређено је Законом о привредним друштвима.

Појам и врсте статусних промена
Закон о привредним друштвима прописује да се статусном променом друштво (друштво преносилац) реорганизује тако што на друго друштво (друштво стицалац) преноси имовину и обавезе, док његови чланови у том друштву стичу уделе, односно акције.
Статусне промене су: припајање, спајање, подела и издвајање.
Једно или више друштава може се припојити другом друштву преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације.
Два или више друштава могу се спојити оснивањем новог друштва и преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, чиме друштва која се спајају престају да постоје без спровођења поступка ликвидације.
Друштво се може поделити тако што ће истовремено пренети целокупну имовину и обавезе на два или више новооснованих друштава (подела уз оснивање) или два или више постојећих друштава ( подела уз припајање) или једно или више новооснованих друштава и једно или више постојећих друштава (мешовита подела).
У случају издвајања друштво се може поделити тако што ће пренети део своје имовине и обавеза на једно или више новооснованих друштава (издвајање уз оснивање) или једно или више постојећих друштава ( издвајање уз припајање) или једно или више новооснованих друштава и једно или више постојећих друштава (мешовито издвајање).
У статусној промени привредног друштва могу се комбиновати промене независно од статусне, статусна промена има за последицу промену послодавца.
Права запослених код статусних промена, односно промене послодавца

Обавеза преузимања општих аката и уговора о раду
У случају статусне промене, односно промене послодавца, послодавац следбеник преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца. Обавеза је послодавца претходника да потпуно и истинито обавести послодавца следбеника о правима и обавезама из општег акта и уговора о делу.
У случају када код послодавца претходника постоји више општих аката (на пример: оснивачки акт–уговор или одлука, статут, правилник о организацији и систематизацији, колективни уговор код послодавца или правилник о раду и др.) или када не постоји општи акт већ постоје само уговори о раду, послодавац следбеник може да преузме сва акта, односно може да преузме само она општа акта којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених (колективни уговор код послодавца или правилник о раду и правилник о организацији и систематизацији послова).
У циљу обезбеђење пуне заштите запосленог у случају промене послодавца, обавеза је послодаваца следбеника да примењује општи акт послодавца претходника годину дана од дана промене послодавца, осим ако пре истека овог рока:
– истекне време на које је закључен колективни уговор код послодавца претходника;
– код послодавца следбеника буде закључен нови колективни уговор.

Обавештење запосленима и репрезентативном синдикату 
Послодавац претходник је дужан да о преношењу уговора о раду на послодавца следбеника писменим путем обавести запослене чији се уговори о раду преносе.
Ако се запослени у року од пет радних дана од дана достављања писменог обавештења не изјасни односно ако одбије пренос уговора о раду, послодавац претходник може запосленом да откаже уговор о раду.
Најмање 15 дана пре промене послодавца, послодавац претходник и послодавац следбеник, дужни су да обавесте репрезентативни синдикат код послодавца о:
– датуму или предложеном датуму промене послодавца,
– разлозима за промену послодавца,
– правним, економским и социјалним последицама промене послодавца на положај запослених и мерама за њихово ублажавање.
У истом року послодавац претходник и послодавац следбеник, у сарадњи са репрезентативним синдикатом, дужни су да предузму мере у циљу ублажавања социјално-економских последица на положај запослених.
У случају да не постоје репрезентативни синдикати, послодавац претходник и послодавац следбеник непосредно обавештавају запослене о наведеним околностима.

Izvor