Разлике између предузетника и привредног друштва

ПРЕДУЗЕТНИК ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
Предузетник има статус физичког лица и за све обавезе из пословања одговара целокупном сопственом имовином. Власник привредног друштва има статус правног лица, а у форми ДОО одговара имовином фирме, односно одговарају оснивачи у границама уложених почетних средстава.
Могу плаћати порез на доходак грађана паушално у износу који одреди органи локалне самоуправе, уколико имају годишњи промет мањи од три милиона динара, ако нису у систему ПДВ, и ако се не баве трговином на велико, уоститељством, прометом некретнинама. У овим случајевима могу водити просто књиговодство. Привредно друштво плаћа порез на добит на основу књиговодствене евиденције, односно резултата исказаних у годишњим финансијским извештајима.
Ако је остварен годишњи промет на рачуну мањи од осам милиона динара предузетник не послује у систему ПДВ, а ако је промет преко осам милона мора да пријави надлежној Пореској управи плаћање овог пореза. Привредна друштва су обвезници ПДВ.
Преузимање пословања од предузетника могуће је само од стране чланова његовог домаћинства у случају смрти, губитка пословне способности, осуде на казну затвора дужу од 6 месеци и расподеле заоставштине за живота предузетника. Може основати огранке за обављање других делатности, уз поштовање прописаних услова.
Самостална радња се не може мењати статус, не могу се две радње спојити у једну. Потребно је прво да се радња брише из регистра, а затим да се поднесе захтев за оснивање нове радње. Оснивачка права се могу уступити, односно може се мењати оснивач друштва. Привредо друштво може мењати облик организовања, а могуће су и статусне промене (спајање два или више друштва у једно, припајање другом друштву, издвајање дела друштва)
Радња се брише подношењем регистрационе пријаве и то даном подношења пријаве. Брисање радње нема последица за повериоце, јер они потраживања могу наплатити од власника и по престанку рада радње. Брисање привредног друштва може се извршити по четири основа:
1. након спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације,
2. након закључења стечајног поступка,
3. услед одлуке или престанка постојања оснивача представништва/огранка страног привредног друштва,
4. услед статусне промене која за последицу има брисање неког од учесника из Регистра привредних друштава.

 Izvor