Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода, као и физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом ако је тим прописом то одређено (адвокатска канцеларија).

Потребна документација за регистрацију предузетника:

 • јединствена регистрациона пријава оснивања предузетника и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника са унетим релевантним подацима
 • фотокопија личне карте или пасоша оснивача – предузетника
 • доказ о уплаћеној накнади у износу од 1.200,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре (рачун: 840-29771845-59, са позивом на број 04.)
 • уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна сагласност надлежног органа као услов за регистрацију АПР је потребно поднети и решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији.

Уколико се приликом оснивања региструје прокура потребно је приложити и:

 • Уредно попуњену страну 7 пријаве о оснивању (подаци о прокуристи)
 • Писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру
 • Потпис прокуристе оверен од стране надлежног органа овере (ОП образац)

Рок за регистрацију оснивања предузетника је 5 дана.
Регистрација промена

Промене код предузетника које су предмет регистрације:

 • лични подаци предузетника, пословође, прокуристе или ортака (лично име-име и презиме, ЈМБГ, број пасоша или лични број странца)
 • пословно име, седиште, назив, претежна делатност, период на који је предузетник регистрован,скраћено пословно име,пословно име и скраћено пословно име на страном језику
 • прекид обављања делатности предузетника
 • промена података о пословођи, прокуристи и ортака овлашћеног за заступање
 • подаци о издвојеном месту
 • рачун у банци, контакти
 • упис или брисање забележбе података од значаја за правни промет
 • промена предузетника услед наставка обављања делатности од стране чланова породичног домаћинства(брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) у случају смрти предузетника или губитка пословне способности
 • промена предузетника на основу расподеле заоставштине за живота предузетника од стране пословно способног наследника
 • адреса за пријем поште
 • адреса за пријем електронске поште

Промене које нису предмет регистрације:

 • проширење делатности
 • привремени престанак рада издвојеног места
 • промена статуса предузетника (да ли се делатност обавља као основна,
 • допунска или је обавља пензионер)
 • рад на терену (од места до места)
 • упис и промена регистарске ознаке возила
 • подаци о обављању спољнотрговинског промета

Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 700,00 динара. Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 700,00 динара увећава се за 300,00 динара по промени.

Напомена: Приликом промене података код већ регистрованих предузетника у уплатници у пољу позива на број треба додати и матични број предузетничке радње, тако да уплатница садржи следеће елементе: рачун: 840-29771845-59, модел се не уписује, позив на број 04-… (у наставку обавезно уписати матични број радње).

Izvor