Стандардан садржај бизнис плана обично обухвата следећа поглавља: резиме, менаџмент и оганизација, поизвод/услуга, стартегија конкурентности, план извођења и оперативни план, финасијски план, план раста и развоја, као и одређене додатке, прилоге. Сваки део бизнис плана важна је карика и предуслов осветљавања пословне идеје са свих аспеката.

Резиме
Резиме је део који садржи опис предузећа, мора бити сажет и директно одражавати суштину предузетничког подухвата.

Менаџмент и организација 
Квалитет менаџмет тима одређује пословни успех предузећа. Квалитетан менаџмет тим врло често предодређује пословни успех предузећа, често у знатно већој мери од производа или услуге. Отуда је потребно улагати како у сопствена знања тако и у усавршавање знања и вештина тима који окупљате и то треба да буде сталан процес.

Производ / услуга 
У делу који се односи на производ и услугу потребно је на најбољи начин описати и представити њихове конкурентске предности.

Маркетинг план 
Опис производа или услуге је почетак стварања базе за дефинисање маркетинг плана, који је веома важан део бизнис плана и представља истраживање тржишта. Маркетинг план заправо садржи податке који се односе на купце, конкуренцију и грану којој бизнис припада. Потребни је јасно дефинисати потребе купаца и видети ко су то потенцијални корисници производа или услуге. Сваки производ или услуга има своју конкуренцију коју треба упознати у што већој мери да би бисте могли да формулишете сопствену стратегију конкурентности.

Формулисање стратегије конкурентности 
Маркетинг стратегија би требало да утиче на купца и придобије га да купи баш ваш производ и да то буде на профитној основи. Она укључује ценовну стратегију, тржишно позиционирање и план промотивних активности.

План производње и оперативни план 
План производње подразумева техничко-технолошку анализу и оперативни план који обухвата оранизационе аспекте и динамички план активности у одређеном временском периоду.

Финансијски план 
Финансијски план садржи стање средстава за наредни период,од начина обезбеђивања тих средстава и очекивани ниво продаје, трошкова и профита.

План раста и развоја
У плану раста и развоја представљају се новине, нови производи или услуге које ће предузеће понудити тржишту након одређеног временског периода, који су то нови тржишни сегменти.

Додаци / прилози 
Прилози и додаци бизнис плану могу бити различити статистички подаци у функцији бизниса, резултати истраживања, каталози, рекламни материјал, ценовници и друго.

Припрема бизнис плана задире у пословно планирање као процес што је нарочито важно за виталност и дугорочну стабилност пројектованог бизниса. Основни циљ сваког предузетника је успешно конкурентно предузеће које је способно да опстане и заради.

Izvor