Након дефинисања пословне идеје, која се на основу SWOT анализе показала као успешна, следи један од најбитнијих корака у целокупом процесу реализације пословне идеје – израда Бизнис плана. Његово креирање захтева време и значајне напоре у изради. Међутим, то је неопходно ради изоштравање пословне идеје и њене провере у смислу оправданости уласка у одређени бизнис.

Бизнис план представља основно оруђе предузетника, које је огледало претензија и вештине конкретног предузетника да управља својим пословањем. Основна сврха бизнис плана је да помогне предузетнику да дефинисане циљеве пословања претвори у стварност уз што мање потреса, изненађења и непланираних активности. У том смислу, бизнис план је својеврсна мапа пута која омогућава да се што успешније пређе пут од почетне фазе до њене коначне реализације.

Израдом бизнис плана пре свега разрађујете своју пословну идеју, сагледавате економску оправданост улагања и уверите себе, као и потенцијалног финансијера да сте на правом путу. Циљ није израда плана искључиво звог банке или одређене финасијске институције. Пре свега је намењен предузетнику и његовом бизнису, а тек онда потенцијалним кредиторима.

Садржај пословног плана треба да понуди образложења основних аспекта пословања и прорачун очекиваних прихода, расхода и ефеката.

Да би се добила шанса за финансијску подршку, бизнис план мора да:

  • пружи доказе о тржишној орјентацији пројекта – Будући предузетник мора имати потпуно јасну спознају о потребама купаца. Бизис план који ставља акценат на опис производа и објашњење техничко-технолошких услова, уместо на то коме је намењен и како ће га пласирати, наилази на „уздржан“ пријем код потенцијалних финансијера.
  • укаже на доказе о прихватању конкретног програма од стране купаца – Осим што мора да пружи јасне доказе о томе ко ће куповати његов производ, односно користити његове услуге, прдузетник треба аргументовано да покаже и на њихову платежну способност.
  • прецизно дефинише власничке односе унутар предузећа – Поред јасног опредељења за одређену правну форму, постојање екслузивних права на производе кроз патенте, ауторска права, трговачку марку или лиценцу, знатно ће ојачати преговарачку позицију предузетника.
  • што прецизније укаже на финансијску страну пројекта – Опстанак и пословни успех предузећа за могуће изворе финансирања пројекта је од интереса у оној мери у којој је нужан да би омогућио плаћање камате и поврат главнице. Кредитне институције су заинтересоване да на време добију своју камату и главницу. За њих успех конкретног подухвата може збачити могућност за одобравање нових, додатних зајмова, као и повећану сигурност за раније предузете обавезе. Већина „новорођених“ бизниса не доноси профит одмах, па је почетни капитал потребно обезбедити на основу неког другог извора.
  • своје прогнозе базира на реалним претпоставкама – Пројекција раста и развоја треба подржати што чвршћим аргументима где год је то могуће. За будућег предузетника од велике користи може бити спознаја да се финансијери у току једне године сусрећу са врло великим бројем кредитних захтвеа и да су уједно њихова средства уложена у многе пословне подухвате, у различитим привредним секторима. То значи да они већ имају увид у постигнуте финансијске резултате и тржишни положај сваког појединачног пројекта којег су подржали, па самим тим и могућност да пореде планске величине са оствареним.

 

Придодата документа:

Izvor