Уговор о раду закључују запослени и послодавац ради заснивања радног односа. Уговор о раду сматра се закљученим када га потпишу запослени и директор, односно предузетник.
Овлашћење за потписивање уговора о раду, директор односно послодавац могу пренети на неког од запослених, и то овлашћење мора бити у писаном облику.
Уговором о раду могу да се утврде само већа права и повољнији услови рада од услова и права прописаних законом, односно, могу се уговорити и друга права која нису прописана законом.
Уговор о раду може се закључити на неодређено или одређено време. У случају да у уговору о раду није утврђено време на које се закључује, сматра се да се закључује на неодређено време.
Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад, у писаном облику, а ако послодавац са запосленим не закључи уговор о раду пре ступања на рад у писаном облику, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време даном ступања на рад.

Уговор о раду садржи:
1) назив и седиште послодавца,
2) име и презиме запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог,
3) врсту и степен стручне спреме запосленог,
4) врсту и опис послова које запослени треба да обавља,
5) место рада,
6) начин заснивања радног односа (на неодређено или одређено време),
7) трајање уговора о раду на одређено време,
8) дан почетка рада,
9) радно време (пуно, непуно или скраћено),
10) новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог,
11) рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право,
12) позивање на колективни уговор, односно правилник о раду који је на снази,
13) трајање дневног и недељног радног времена.

Поред ових обавезних права и обавеза, уговор о раду садржи и друга обавезна права и обавезе које су утврђене у другим одредбама Закона о раду (на пример, уговором о раду треба утврдити – да запослени има право на годишњи одмор у трајању утврђеном општим актом, а најмање 20 радних дана; навести случајеве када запослени има право на плаћено одсуство дуже од 5 радних дана; навести случајеве када запослени има право на увећану зараду, клаузула забране конкуренције и сл.).
Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.
На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одредбе закона и општег акта, пре свега, колективног уговора код послодавца и правилника о раду када се он доноси.

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова у следећим случајевима:
1) ради премештаја на други одговарајући посао, због потребе процеса и организације рада,
2) ради премештаја у друго место рада код истог послодавца, у складу са чланом 173. Закона о раду,
3) ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са чланом 174. Закона о раду,
4) ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права прописна законом а везана за програм решавања вишка запослених,
5) у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду.

Законом о раду предвиђено је да се одговарајућим послом сматра посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду.
Да би дошло до закључивања анекса уговора о раду којим се мењају услови рада, послодавац је дужан да уз понуду за закључивање анекса уговора о раду достави, у писаном облику и разлоге за понуду, и одреди рок у коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне последице које могу да настану одбијањем понуде.
Прописано је да је запослени дужан да се изјасни о понуди за закључивање анекса уговора о раду, у року који одреди послодавац, а који не може бити краћи од осам радних дана.
Ако запослени одбије понуду послодавца за закључивање анекса уговора о раду, послодавац може да откаже уговор о раду.
Запослени, који прихвати понуду за закључивање уговора о раду, као и запослени који одбије да закључи анекс уговора о раду, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост анекса уговора о раду.

Izvor