Покретање приватног бизниса је велики изазов. Имати генијалну пословну идеју је само један корак ка пословном успеху. Управљање пословним финансијама је најчешће најкритичнија пословна функција и вештина успешних предузетника.

Управљање финансијама представља процес управљања стицањем (прибављањем) и употребом финансијских средстава, што треба да допринесе остварењу унапред дефинисаних финансијских циљева.
Основни финансијски циљеви сваког пословног ентитета су:
• прецизно и благовремено сагледавање и дефинисање финансијских потреба,
• прибављање финансијских средстава из најповољнијих извора,
• њихова рационална употреба и контрола трошкова пословања,
• контрола кретања новчаних прилива и одлива и
• обезбеђење жељене стопе повраћаја на уложена средства, у смислу покрића трошкова ангажованог капитала и адекватне надокнаде за преузети ризик.
Чак и у ситуацији када предузетник користи сопствена средстава финансирања, овај капитал има своју цену и она је најмање једнака каматној стопи коју би добио да дату своту новца депонује код банке. Што је ризик ангажовања средства већи, већа је и очекивана зарада или очекивани повраћај на уложени капитал.

Кључне активности процеса управљања финансијама су:
1.Финансијско планирање. Предузетник мора бити сигуран да у сваком тренутку поседује довољно расположивих средстава за покриће финансијских потреба бизниса. У кратком року (који је најчешће период до годину дана), планирање подразумева сагледавање потреба за обртним капиталом који ће бити коришћен за куповину сировина, финансирање залиха и потраживања од купаца, исплату добављача и запослених, као и покриће трошкова потенцијалних краткорочних извора финансирања (камате, доспеле рате кредита и сл.). Финансијско планирање на средњи и дуги рок (рок дужи од годину дана), саставни је део процеса управљања развојем и растом пословања, јер подразумева сагледавање дугорочних инвестиционих потреба бизниса и благовремену припрему за исте.

2. Финансијска контрола је једна од активности финансијског управљања која треба да одговори на питања као што су:
• Каква је продуктивност рада и употребе расположивих ресурса?
• Да ли се посао развија у жељеном правцу, у смислу: броја продатих производа, трошкова производње, остварене зараде, као и брзине исплате обавеза и наплате потраживања?
• Да ли особе одговорне за управљање финансијама заиста раде у најбољем интересу власника, као и која су евентуална поља за унапређењем?

3. Доношење финансијских одлука. Кључне финансијске одлуке везане су за инвестиције, изворе финансирања, жељену стопу повраћаја на уложена средства и у складу са тим политику исплате дивиденди.
• Инвестиције су покретачи раста и развоја пословања. Одлука од пресудног значаја за даљи развој пословања односи се на начин финансирања нових инвестиција. Постоје бројне опције, од додатног улагања сопственог капитала, преко различитих кредитних аранжмана код финансијских институција, па све до проналажења стратешких инвеститора и пословних партнера.
• Друга важна финансијска одлука је да ли реинвестирати профит или исти исплатити кроз дивиденде власнику. Исплатом целокупне зараде власници бизниса доводе у питање будуће профите јер, као што је већ поменуто, без инвестиција нема раста и развоја пословања.
За успешно управљање наведеним финансијским активностима неопходно је да сваки привредни субјект разуме структуру и садржај финансијских извештаја:
• Биланс Стања
• Биланс успеха
• Статистички анекс
• Извештај о новчаним токовима (средња и велика правна лица)
• Извештај о променама на капиталу (средња и велика правна лица)
• Напомене уз финансијске извештаје (средња и велика правна лица).

Дакле, финансијски извештаји малих правних лица која нису обавезна да примењују МРС/МСФИ, односно која јавном понудом не издају хартије од вредности или чијим се хартијама не тргује на организованом тржишту хартија од вредности, као и финансијски извештаји предузетника обухватају: Биланс стања, Биланс успеха и Статистицки анекс.

У овим извештајима садржане су комплетне информације о успешности пословања, финансијском положају бизниса и потенцијалу будућег развоја.
Језик пословне комуникације заједнички свим пословним ентитетима је језик финансија. Што пре кренете да га учите велике су шансе да ћете брзо овладати истим.

ПРАКТИЧНИ САВЕТИ:
• Одвојите сопствене финансије од пословних финансија. Иако сте једини власник вашег бизниса посматрајте пословне финансије као новац независног ентитета.
• Планирајте и проверите своје финансијске потребе пре него се задужите. Да ли ћете користити дугорочне или краткорочне изворе финансирања зависиће од тога да ли су вам средства потребна за финансирање обртног капитала или инвестиције чије резултате очекујете у дугом року.
• Управљајте дугом. Задужујте се колико морате а не онолико колико можете! Позајмљена средства морају да се врате, зато је неопходно планирање начина отплате дуга.
• Запослите или ангажујте стручног рачуновођу. Проверите да ли изабрани рачуновођа има потребне референце и претходно искуство у пружању рачуноводствених услуга.
• Успоставите систем редовног извештавања. Једноставно али редовно извештавање и сагледавање финансијског стања и кретања новца помоћи ће вам да ви управљате бизнисом а не он вама.
• Уколико вам је потребна помоћ питајте.

Корисни линкови на званичној интернет презентацији Агенције за привредне регистре:
• Речник основних финансијских појмова
• Регистар финансијских извештаја и података о бонитету