Доприносећи остваривању циљева предузећа запослени су награђени и стимулисани на разне начине, али је новчана зарада једна од најважнијих.
Зарада одговара уложеном раду запосленог у обављању послова за које је запослени засновао радни однос. Зарада се утврђује у складу са законом, општим актом (колективни уговор код послодавца, односно правилник о раду) и уговором о раду.

Закон налаже да се исто вреднују послови за који се тражи исти степен стручне спреме, радна способности, одговорност и исти физички или интелектуални рад.
Закон о раду прописује да се зарада запосленог састоји од зараде за обављени рад и времена проведеног на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награда, бонус и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. Под зарадом се сматра зарада која садржи порезе и доприносе који се плаћају из зараде. Овако дефинисану зараду сматрамо „бруто“ зарадом запосленог. Запослени има право и на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се из основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде. Основна зарада одређује се на основу услова утврђених правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времену проведеног на раду. Радни учинак одређује се на основу квалитета и обима обављених послова, као и односа запосленог према радним обавезама.

Право на увећану зараду остварује се:
• за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице,
• за рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – најмање 26% од основице,
• за прековремени рад – најмање 26% од основице и
• по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу – 0,4% од основице.

Приправник има право на зараду најмање у висини од 80% од основне зараде за послове за које је закључио уговор о раду, као и на накнаду трошкова и друга примања, у складу са општим актом и уговором о раду.

Зарада се мора исплатити најкасније до краја текућег месеца за претходни месец и исплаћује се само у новцу.
Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца чине награде и бонуси и слично и овај део одговарајуће зараде мора бити утврђен општим актом и уговором о раду.
Минимална зарада
Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и пуно радно време, односно за радно време које је изједначено са пуним радним временом. Висину минималне зараде утврђује Социјално-економски савет, основан за територију Републике Србије, а ако Социјално-економски савет не би донео одлуку о висини минималне зараде у року од 10 дана од дана почетка преговора, одлуку о висини минималне зараде доноси Влада Републике Србије.

Обрачун зараде и накнаде зараде
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави обрачун зараде и накнаде зараде најкасније до краја месеца за претходни месец.
Евиденција зараде и накнаде зараде
Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и накнади зараде запосленог. Месечна евиденција садржи податке о заради, заради по одбитку пореза и доприноса из зараде и одбицима од зараде, за сваког запосленог. Месечну евиденцију о зарадама и накнадама оверава директор, односно предузетник, односно запослени кога они овласте.
Накнада зараде
Накнада зараде издвојена је из одговарајуће зараде и представља, право запосленог које остварује у случајевима утврђеним Законом о раду.
Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа, за време одсуствовања са рада због привремене спречености до 30 дана, за време прекида рада без кривице запосленог, за време прекида рада до којег је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца.

Накнада трошкова
Право на накнаду трошкова запосленима у складу са општим актом и уговором о раду, и то:
1) за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају;
2) за време проведено на службеном путовању у земљи;
3) за време проведено на службеном путу у иностранству, најмање у висини
утврђеној посебним прописима;
4) за смештај и исхрану за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом
обезбедио смештај и исхрану без накнаде;
Према Закону о раду послодавац је дужан да исплати:
1) запосленом отпремнину при одласку у пензију, најмање у висини три просечне зараде;
2) запосленом накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог;
3) запосленом накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Izvor